Legislativa a odkazy

Obsah:

 1. Vláda ČR
 2. Vláda SR
 3. Pedagogické fakulty v ČR
 4. Pedagogické fakulty v SR
 5. Další školy
 6. Legislativa – zákony ČR
 7. Legislativa – vyhlášky, metodické pokyny MŠMT ČR
 8. Rámcové vzdělávací programy
 9. Odborné instituce
  • Pro zdravotně postižené
  • Pro zrakově znevýhodněné
  • Pro sluchově znevýhodněné
  • Další odborné instituce
 10. Internetové encyklopedie
 11. České online zpravodajské portály a časopisy
 12. Metodické, informační a odborné portály

 

Vláda ČR

Zpět na začátek


 

Vláda SR

Zpět na začátek


 

Pedagogické fakulty v České republice

Zpět na začátek


 

Pedagogické fakulty ve Slovenské republice

Zpět na začátek


 

Další školy

Zpět na začátek


 

Legislativa – zákony

Zpět na začátek


 

Legislativa – vyhlášky, metodické pokyny MŠMT ČR

Všechny vyhlášky ke školskému zákonu na portálu MŠMT.

 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášek č. 389/2006 Sb., č. 226/2007 Sb. a č. 208/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (v souladu s § 185 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 378/2009 Sb., bude aplikována od 1. září 2010).
 • Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci  a řešení šikanování  mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6, Věstník 1/2009.
 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999.
 • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002.
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb., č. 224/2007 Sb., č. 268/2008 Sb.,č. 98/2009 Sb. a č. 242/2009 Sb.
 • Nařízení vlády č. 362/2008 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek  č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb. (ve školním roce 2009/2010 se aplikuje na základě § 185 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.,  ve znění zákona č. 378/2009 Sb.)
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., č. 46/2008 Sb. a č. 394/2008 Sb.
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470 /2006 Sb.
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášek č. 374/2006 Sb. a č. 400/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.
 • Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání  a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace  a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb. a č. 63/2008 Sb.
 • Vyhláška č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),  ve znění vyhlášek č. 389/2006 Sb.,  č. 226/2007 Sb. a č. 208/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (v souladu s § 185 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 378/2009 Sb., bude aplikována od 1. září 2010).
 • Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí.

Zpět na začátek


 

Rámcové vzdělávací programy

 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 31 504/2004-22, Věstník MŠMT sešit 1/2005, ve znění opatření č.j. 27002/2005-22, Věstník MŠMT sešit 10/2005, opatření č.j. 24 653/2006-24,Věstník MŠMT sešit 8/2007 a opatření č.j. 15 523/2007-22.
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j. 32 405/2004-22, Věstník MŠMT sešit 2/2005, ve znění opravy textové chyby, č.j. 4002/2006-22, Věstník MŠMT sešit 4/2006.
 • Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání, č. j. 12 698/2007-23 ze dne 30. 7. 2007.
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20.8.2008, kterým se vydává rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální a uvolňuje k tvorbě školních vzdělávacích programů, č.j. 9009/2008-61-VÚP , Věstník MŠMT č. 8/2008.
 • Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání, č. j.: 6 907/2008-23 ze dne 29. 5. 2008.
 • Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání, č. j.: 9 325/2009-23 ze dne 6. 5. 2009, Věstník MŠMT sešit 6/2009.
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j.:_27 797/2009-23 ze dne 29. 1. 2010 o odložení závaznosti výše hodnot ukazatele H uvedených v rámcových vzdělávacích programech oborů vzdělání středního vzdělávání.
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 č.j. 1707/2010-2/VÚP

Zpět na začátek


 

Odborné instituce a společnosti

Pro zdravotně postižené
Pro zrakově znevýhodněné
Pro sluchově znevýhodněné
Další odborné instituce

Zpět na začátek


 

Internetové encyklopedie

Zpět na začátek


 

České online zpravodajské portály a časopisy

Zpět na začátek


 

 

 

Napsat komentář