Vodní běhací

 • BĚH DO VODY A Z VODY

Druh: vodní běhání

Voda po pás

Délka: do 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: bójka, kolík, polena

V jisté hloubce od břehu postavte bójku. Na dané znamení vybíhají první hráči s polenem v ruce, seběhnou po
břehu do vody, brodí se k metě a vrátí se kolem ní zpátky, kde předají poleno dalšímu.

 • HONIČKA SE SÍTÍ

Druh: vodní běhání

Voda po pás

Délka: do 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: bójky

Dva hráči se chytí za jednu ruku a tím vytvoří síť. Ostatní hráče chytají na vyznačeném prostoru, který je
vyznačen bójkami. Kdo je chycen, přidá se k základní dvojici, a tak se síť zvětšuje. Chytá se pouze dotykem
krajních hráčů. Naposled chycená dvojice zahajuje novou hru.

 • HROMADNÉ OBÍHÁNÍ

Druh: vodní běhání

Voda po prsa

Délka: do 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Hráči stojí v zástupech na suchu či v mělké vodě. Na znamení obíhají určité mety a vrací se zpět, kde předají
štafetu dalšímu v zástupu.
Pohyb lze ztížit různými způsoby. Hráči běží volně za sebou nebo jsou spojeni (drží se za ruce, jsou svázáni, …)
Lze přenášet různé předměty (nadlehčovací), přepravovat živá břemena nebo posunovat po hladině plovoucí
předměty (míč, prkno, kládu …)

 • KACHNÍ HONIČKA

Druh: vodní běhání

Voda po prsa

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Před chycením se zachráním tak, že strčím hlavu pod vodu. Baba u mne nesmí dále čekat a musí jít chytat jiného
hráče, dokud se rovněž neponoří. Chycený hráč se stává honičem.

 • KURÝR

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 40 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papír a tužka, nebo svíčka, zápalky

Hraje se ve vodě nad prsa. Hráči se postaví do vody v řadě. Asi třicet metrů od nich se postaví rozhodčí. Na jeho
znamení hráči, z nichž každý drží v ruce lístek s napsanou zprávou, plavou k rozhodčímu. Vítězí ten, který rychleji
předá vedoucímu suchý lístek.
Tento závod lze obměňovat. Soutěžící např. plavou přes řeku se svíčkou a zápalkami a mají za úkol na druhém
břehu svíčku zapálit, přepravují přes vodu vajíčko na lžíci atp.

 • LIŠÍ PROTI SUDÝM

Druh: vodní běhání

Voda po pás

Délka: krátká

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Dvě řady hráčů (sudí a liší) stojí čelem k sobě v určité vzdálenosti od sebe. Když vedoucí svým zvoláním určí
honiče, obrátí se pronásledovaní a běží k záchranné metě. Komu se nepodaří včas uniknout, je zajat a přechází do
řad svého přemožitele.
Hráč může případně chytat pouze hráče, který stál bezprostředně před ním. Chytí-li jej, může chytat i ostatní
hráče.
Pohyb ve vodě lze ztížit určeným způsobem pochybu (poskoky, lezení po čtyřech, …)
Před zahájením honění mohou hráči zaujímat různé polohy (sed, leh, stoj zády k soupeři, …)

 • NA MOŘSKÉHO VLKA

Druh: vodní běhání

Voda hlouba zhruba metr

Délka: do 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Na jeden břeh označeného prostoru se postaví hráči, kteří mají za úkol dostat se na břeh druhý. Na libovolném
místě ve vodě stojí “Mořský vlk”, vylosovaný hráč, který když se někoho dotkne, udělá z něj svého pomocníka.
Hra se třikrát opakuje. Vítězí ti hráči, kteří se nedali chytit.

 • POTÁPĚČSKÁ HONIČKA

Druh: vodní běhání

Voda po prsa

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Zachráním se tak, že se potopím celý a to nejméně na 3 vteřiny.

 • PŘEPRAVA DRUŽSTEV

Druh: vodní běhání

Voda po prsa

Délka: do 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Družstva se postaví na opačné břehy vodní plochy (u moře doporučujeme hru vhodně upravit). Jejich úkolem je na
dané znamení se vrhnout do vody a přebrodit se na druhou stranu. Vyhrává to družstvo, které stojí dříve na
druhém břehu vyrovnané v řadě. Potom se hra opakuje.

 • RYBIČKY, RYBIČKY, RYBÁŘI JEDOU

Druh: vodní běhání

Voda po pás

Délka: krátká

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Před zahájením hry stojí jediný hráč na opačné straně než ostatní hráči. Na znamení si honič a pronásledovaní
vyběhnou vstříc. Nikdo se nesmí vracet. Koho se honič dotkne, stává se jeho pomocníkem. Všichni chycení utváří
souvislý řetěz, který se nesmí přetrhnout.

 • STRÁŽ NA KŘIŽOVATCE

Druh: vodní běhání

Voda po prsa

Délka: krátká

Hráči: 4 skupiny

Pomůcky:

V každém rohu vymezeného prostoru stojí jedno družstvo. Uprostřed stojí hráč či vedoucí, který upažením určuje,
která družstva přeběhnou z rohu do rohu. Zvítězí to družstvo, které dříve zaujme pozici soupeře.

 • SUCHÁ HONIČKA

Druh: vodní běhání

Voda po pás, u břehu

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hrajeme na suchu i ve vodě. Na suchu se předává baba plácnutím, ve vodě ponořením honěného na vteřinu pod
vodu či jeho postříkáním.

 • VODNICKÁ HONIČKA

Druh: vodní běhání

Voda po pás, u břehu

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Před honičem, vodníkem, se zachrání ten, kdo vyleze z vody (lze omezit místa, kam se může a kam ne).

 • ZASTAVTE HO !

Druh: vodní běhání

Voda po pás, písčité dno

Délka: do 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Hráči se rozdělí na obránce a útočníky. Útočníci se shromáždí u břehu, obránci obsadí úzké vodní pásmo. Na dané
znamení vybíhá první útočník, aby se co nejrychleji dostal na druhou stranu. Obránci mohou jeho postup pouze
zpomalit, stříkají mu vodu do tváře, pletou se mu do cesty, nesmějí však použít násilí. Když útočník dospěje k cíli,
zvedne paži, startovní znamení pro druhého běžce. Až proběhnou všichni hráči, úlohy se vymění. Které družstvo
proběhne trať rychleji, vítězí.

Napsat komentář