Úpolové

 • AŤ SOUPEŘ VSTANE

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: do 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: tyč

Dva bojovníci sedí na zemi čelem proti sobě, nohy mají lehce pokrčené (dotýkají se vzájemně prsty chodidel) a
mezi sebou drží tyč. Jeden má ruce zevně, druhý zevnitř. Na pokyn se snaží tahem přinutit druhého, aby vstal.

 • BITVA NA ŠACHOVNICI

Druh: úpolová

Místo: rovná plocha

Délka: 90 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: dřevo či křída

Nakreslete si několik stejně velkých polí. V tělocvičně křídou, venku na zem kouskem dřeva. Pole leží za sebou a
vedle sebe, asi jako na šachovnici. Všichni hráči vstoupí do prvního pole a na dané znamení se snaží jeden
druhého vytlačit do předem domluveného pole. Ten, kterému se podaří zůstat poslední v prvním poli, je vítězem
prvního kola. Potom se tento postup opakuje ve všech ostatních polích. Každé kolo zanechává za sebou jednoho
vítěze. Na závěr je možno uspořádat vylučovací kolo vítězů.

 • BOJ O OBLÁZEK

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: jeden hladký oblázek na dvojici

Rozdělte hráče (oblečené jen do plavek a bez bot) do dvojic tak, aby ve dvojici byli stejně zdatní jedinci. První
označí v trávě asi metrové kruhy a do jejich středu položí oblázek velký jako dlaň. Potom zaujmou ve svém kruhu
bojové postavení. Druzí se zatím kolem kruhů připraví k útoku a na dané znamení zaútočí. Mají jediný úkol:
zmocnit se soupeřova oblázku a vynést jej z kruhu. Jakmile se mu to podaří, zvolá “mám !” a hra pro něj končí.
Obránce smí chránit svůj oblázek všemi dovolenými způsoby, nesmí jej však brát do ruky.

 • BOJ O OSTROVY

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny 12-14

Pomůcky:

Na hřišti vyznačíme několik ostrovů – kruhů o průměru 2 – 3m. Hráči se rozdělí na obránce a útočníky. Na začátku
hry jsou útočníci za čarou a obránci po třech až pěti na jednotlivých ostrovech. Na dané znamení začnou útočníci
vytahovat, vytláčet či vynášet obránce z jejich ostrovů. Obránce je vypuzen, dostane-li se oběma nohama z kruhu.
Je-li venku, bojuje dál o svůj ostrov. Vítězí ti, kdož mají obsazeno více ostrovů.

 • BOJ O TRŮN

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dva

Pomůcky: plochý kámen

Jeden hráč stojící na velkém plochém kameni (trůnu) představuje krále, druhý proti němu podniká nájezdy na
jedné noze. Smí krále vystrčit nebo vytlačit, musí mít však stále jednu nohu zdviženou (jinak je útočník poražen).
Potom si hráči vymění úlohy a hra pokračuje.

 • BOJ V KRUHU NA JEDNÉ NOZE

Druh: úpolová

Místo: louka, tělocvična

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Na zemi vyznačíme kruh o poloměru asi 3 m. Dvě družstva hráčů jsou promíchaná v kruhu, přičemž hráči stojí jen
na jedné noze a snaží se vzájemně z kruhu vytlačit, nebo přimět soupeře k našlápnutí na obě nohy. Vítězí
družstvo, kterému zůstane v kruhu více hráčů. Hru můžeme hrát i tak, že bojuje jeden proti druhému a kdo
zůstane poslední v kruhu a na jedné noze, je vítězem.

 • BOJ V RINGU

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: šátek

Označí se (třeba senem) kruh v trávě. Každý z bojovníků má zavázané oči a má za úkol vypráskat toho druhého z
ringu. To je vše, snad jen dodat, že by se přitom nemuseli zabít.

 • DOBÝVÁNÍ STŘEDU KRUHU

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Na zemi vyznačíme dva soustředné kruhy, jeden o průměru 4 m a druhý 7 m. Obránci kruhu tvoří jedno družstvo.
Mohou se pohybovat pouze po vymezené ploše mezi kruhy. Druhé družstvo, dobyvatelé kruhu, se snaží vrhnout
na obránce a snaží se je vytáhnout z mezikruží. Naopak obránci se snaží vtáhnout útočníky do středu kruhu. Kdo
byl přinucen přestoupit kruh oběma nohama, stává se zajatcem. Na každé straně hraje stejný počet hráčů. Vítězí
družstvo, kterému se v určitém čase podařilo vtáhnout nebo vytáhnout více protihráčů. Hru je možné hrát také
tak, že za každého hráče se počítají body a ty se při několika hrách sečtou.

 • HUTUTUTU

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště, tělocvična

Délka: 60 min

Hráči: 6 – 30

Pomůcky:

Hrací obdélník je rozdělen na dvě poloviny, lidé také. Družstva se střídají, v každém tahu vyšlou člověka do cizího
pole. Ten se nadechne a vběhne na soupeřovo území. Po celou dobu musí tutat “Hututututu…”
Pokud se v pořádku vrátí, přetáhne do svého družstev všechny ty, kterých se dotkl. Pokud ho chytí a nechají
dotutat, je přetáhnut k soupeřům. Přetáhnutím se mění nejen pozice, ale i přesvědčení hráčů. Pokud je hráč sice
chycen, ale podaří se mu libovolnou částí těla dotknout svého území, bere se to jako úspěšný návrat.
Takto se mohou hráči přetahovat donekonečna, málokdy se podaří jedno družstvo úplně zničit.

 • KANADA

Druh: úpolová

Místo: volné prostranství

Délka: 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: lano

Natáhne se dlouhé lano a každý hráč ho chytne na jednom konci. Po odstartování se každý z nich snaží udržet ho
a naopak vyrazit ho z ruky dalšímu hráči. Povolené je všechno (trhnutí lanem, dělání vln, švihání toho druhého,
…). Jen ti nejdrsnější vydrží úplně všechno a lano udrží.

 • KOHOUTI V KLECI

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky:

Hráči stojí v kruhu nakresleném na zemi a to na jedné noze. Snaha je vytlačit ostatní hráče z kruhu nebo je
donutit stoupnout si na obě nohy současně.

 • NA KRÁLE

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady 9-13

Pomůcky:

Ta nejobyčejnější a nejprostší úpolová hra. Když se někde v krajině vyskytne vyvýšené místo (výrazný pařez,
kopeček, …) stačí aby na něj kdokoliv vylezl a zavolal “Jsem král” a ostatní již vědí o co se jedná. Hned se jej
snaží stáhnout z vyvýšeného místa a sami sebe tam dosadit na místo panovnické. Ctižádostí každého je, aby se
dostal, alespoň na chvíli nahoru a mohl zvolat ono “Jsem král.” Upozorňuji, že zvláště při této hříčce je třeba dbát
míry a nenechat hru přerůst ve rvačku, děti (i vedoucí) se potřebují vyblbnout, ale není třeba je hned zabíjet.

 • NA SILÁKA

Druh: úpolová

Místo: kdekoli venku

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Na zemi narýsujeme kruh o průměru 2 – 3 m podle počtu hráčů. Na dané znamení se snaží hráči jeden druhého
vytlačit z kruhu. Kdo zůstane v kruhu poslední, je silák. Při hře jsou ruce založeny na prsou, není dovoleno bojovat
nohama.

 • ODTRHNI SOUPEŘE

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Jeden z hráčů se drží pevně za strom nebo za jiný pevný předmět. Druhý hráč se jej pokouší odtrhnout, ale jedině
tahem. Počítá se doba, po kterou hráč dokázal vzdorovat. Hráči si mohou místa vyměnit, může se hrát i v
družstvech.

 • PRORÁŽENÁ ZDI

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny 8-11

Pomůcky:

Dvě družstva stojí v řadách proti sobě. Za druhým družstvem je ve stejné vzdálenosti jako je mezi družstvy na
zemi nakreslená zeď. Na dané znamení se začne řada čelem ke zdi snažit protlačit skrz řadu protivníka až za zeď.
Nepodaří-li se mu to ve stanoveném limitu, vyhrává obránce.

 • PŘETAHOVANÁ VE ČTVERCI

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: lano, čtyři míče

Čtyři hráči si stoupnou do rohů čtverce a touž rukou uchopí svázané lano tak, aby tvořil hrany čtverce a byl
napjat. Asi dva metry od hráče ve směru úhlopříčky leží míč. Na dané znamení se čtveřice začne přetahovat a
sápat se na míče. Komu se to podaří nejdříve, vyhrává.

 • PŘETAHOVÁNÍ (UVÁZANÉ LANO)

Druh: úpolová

Místo: les

Délka: 10 min.

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: lano

Mezi dvěma stromy je napnuté lano. Uprostřed je pod lanem čára. Na povel se obě družiny rozběhnou k lanu a
mají za úkol přetáhnout celé lano na svoji polovinu. Nejdříve jej samozřejmě musí odvázat od stromu na straně
soupeře.

 • PŘETAHOVÁNÍ LANA

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: lano

Dvě družstva stojí v řadách, obě vzdálena asi deset metrů od lana, které mají mezi sebou na zemi. Na dané
znamení se k němu všichni rozběhnou. Obě družstva se snaží lano uchopit a odnést na své výchozí místo. Podaří-li
se uchopit oběma družstvům lano současně, nastane přetahování. Vítězí družstvo, které se dříve vrátí s lanem na
svoje místo, podmínkou je však, aby se všichni členové družstva lana drželi. Hru lze ztížit tak, že družstva vybíhají
z různých postavení, např. sedí nebo leží na zemi, klečí apod.

 • PŘETAHOVÁNÍ NA KLÁDĚ

Druh: úpolová

Místo: na kládě

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: provaz, vhodná kláda

Na kmeni stromu, který je vhodně umístěn vodorovně, jen kousek nad zemí, se označí (šátkem) polovina kmene.
Obě družiny si stoupnou na svoji polovinu za sebe a do rukou chytnou provaz. Komu se podaří vydržet na kládě
déle, vyhrál. Je dovoleno provazem cukat. Kdo šlápne na soupeřovu polovinu, nebo ze stromu spadne, vypadává.

 • PŘETAHOVÁNÍ TYČÍ

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: delší dřevěná tyč, bidlo nebo pod.

Dva hráči zády k sobě uchopí v mírném zapažení tyč. Cílem je přetáhnout soupeře za čáru, k níž jsou obráceni
čelem a která je od střední čáry vzdálená 3m.

 • PŘETAHOVÁNÍ V KRUHU

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 20 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: lano

Svažte lano tak, aby bylo na koncích spojeno, a položte je na zem do kruhu. Potom okolo něho nakreslete kruh s
průměrem asi o metr větším než je kruh lana. Mezi lano a nakreslený kruh se postaví přiměřený počet hráčů. Na
dané znamení uchopí všichni lano a snaží se dostat ven z kresleného kruhu. První, komu se to podaří je vítězem.

 • PŘETLAČOVÁNÍ TYČÍ

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: delší dřevěná tyč, bidlo nebo pod.

Dva hráči čelem k sobě uchopí tyč a na daný povel se snaží jeden druhého přetlačit z vyznačené mety. Přetlačovat
se může více hráčů, 2 až 4 na každé straně. Vyhrávají hráči, kteří přetlačili soupeře.

 • PŘETLAK TYČÍ

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: do 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: hladká 3 m tyč, stopky

Na louce vyznačte v metrových odstupech 11 krátkých čar. Dva hráči uchopí tyč, každý na jiném konci, a postaví
se tak, aby označený střed tyče byl přesně nad prostřední čárou. Na povel začne přetlačování. Boj trvá 30 vteřin.
Po tu dobu nesmí tyč nikdo pustit. Vyznačené čáry pomáhají vedoucímu určit vítěze a hodnotu vítězství.

 • VEZMI SOUPEŘI TYČ

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: do 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: tyč

Dva hráči stojí proti sobě ve stoji rozkročném a drží ve vzpažení tyč. V okamžiku, kdy dá vedoucí znamení k boji,
usilují oba o přitažení tyče do předpažení a tím soupeře nutí, aby tyč pustil.

 • VLK V PASTI

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hráči utvoří kruh a podají si ruce. Stojí čelem dovnitř kruhu. Uprostřed kruhu je vlk a snaží se vyprostit z kruhu
provlékáním, prorážením nebo přeskočením spojených paží. Jakmile se mu to podaří, běží ostatní hráči za ním.
Kdo se ho dotkne první, stává se vlkem a hra se může opakovat.

 • VYSVOBOĎ PŘÍTELE

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky:

Utvoří se kruh, hráči se obrátí čelem z kruhu a chytnou se za předloktí. Jeden hráč je uvnitř, druhý vně kruhu.
Kruh se otočí dvakrát kolem dokola a mezitím se mohou oba hráči spolu domluvit. Jakmile se kruh zastaví, přiblíží
se hráč k obvodu kruhu a snaží se za pomoci přítele z venku z kruhu prorazit ven. Není to tak lehké, protože hráči
tvořící kruh jej obklopují ze všech stran.

 • ZAJATCI VE ČTVERCI

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny >13

Pomůcky:

Je vytyčen čtverec 15×15 metrů a v něm jsou obránci. Venku útočníci. Dva útočníci vniknou dovnitř a snaží se
jednoho obránce vynést ven. Nikdo mu nesmí pomáhat. Za 1 min se vymění. Hraje do posledního hráče, neboť
vynesení vypadají.

 • BOJ O HRAD

Druh: úpolová

Místo: rovné místo

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: k vytyčení obdélníku

Hráči se rozdělí na obránce a útočníky. Obránci zaujmou místo ve vytyčeném obdélníku, hradu. Útočníci se
rozestaví po obvodu hradu, nesmí se ale žádnou částí svého těla dotknout hranice hradu. Přitom se snaží obránce
z hradu vytáhnout. Obránci se tomu naopak brání tak, že vtahují útočníky dovnitř. Ten, kdo je vtažen do kruhu,
stává se obráncem a naopak. Zvítězí to družstvo, které na svou stranu přetahá všechny protihráče.

 • KDO KOHO PŘETÁHNE?

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Všichni hráči se rozdělí do dvojic tak, aby ve dvojicích byli hráči přibližně stejně silní. Máme-li smíšený oddíl,
uděláme zvlášť dívčí a chlapecké dvojice.
Na zemi nakreslíme čáru. Dvojice se postaví podél ní. Tak se vytvoří dvě družstva. Jsou od sebe vzdálena na jeden
krok. Na znamení organizátora hry se hráči ve dvojicích berou za ruce. Na druhé znamení se každý snaží
přetáhnout svého protivníka za čáru.
Hráč, který překročil oběma nohama čáru, je zajatec a vypadá ze hry. Ten, který ho přetáhl, může nyní pomoci
některému hráči u svého družstva: chytne ho oběma rukama kolem-pasu a spolu s ním se snaží přetáhnout
vzpírajícího se protivníka. Družstvo, které přetáhne více zajatců, vítězí. Hru můžeme dvakrát opakovat.

 • KOHOUTI VSEDĚ

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště

Délka: 2 min na dvojici

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Dva soupeři sedí na bobku, ruce mají založeny na prsou, jako při obyčejných kohoutích zápasech a při
poskakování do sebe vrážejí. Prohrává ten, kdo upadne na zem. Možno hrát též o mistrovství klubu.

 • KOHOUTÍ ZÁPASY II.

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Při této hře stojí oba protivníci na jedné noze a druhou nohu drží opačnou rukou za kotník ve vzduchu za zády.
Druhá ruka je také za zády a podepírá první ruku v lokti.
V tomto postavení se k sobě přiblíží; oba se snaží porazit soupeře, přinutit ho, aby pustil zvednutou nohu, nebo ho
vytlačit z kruhu; v obou případech končí kolo a vítěz dostává 1 bod. Když oba protivníci spadnou nebo pustí nohu
nebo společně opustí kruh, boj končí nerozhodně. Zápas se skládá ze tři, pěti nebo sedmi kol.

 • KOHOUTÍ ZÁPASY III.

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: 2 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Postaví se do kruhu, který zvěří v průměru asi 2 m. Oba se předkloní a uchopí se vzájemně rukama za kotníky. V
této poloze se snaží vystrčit soupeře rameny z kruhu. Vítězí ten, kdo porazí svého soka nebo ho přiměje k tomu,
aby pustil kotníky.

 • KOHOUTÍ ZÁPASY IV.

Druh: úpolová

Místo: louka, tělocvična

Délka: 2 min na dvojici

Hráči: dva

Pomůcky: dva kruhy

Narýsujte si na zemi dva kruhy proti sobě, každý o průměru asi 60 cm. Do těchto kruhů si stoupnou proti sobě dva
hráči. Každý si založí ruce, stoupne si na jednu nohu a nyní do sebe začnou vrážet. Kdo po nárazu svého
protivníka ztratí rovnováhu tak, že si musí stoupnout rychle na obě nohy, aby neupadl, dostává trestný bod. Kdo
však z jakýchkoli důvodů (ať nárazem nebo svou vlastní neopatrností) přešlápne obvod svého kruhu, prohrál.
Prohrává také ten, kdo sice nepřešlápl, ale má už celkem pět trestných bodů v jednom zápase.

 • KOHOUTÍ ZÁPASY V.

Druh: úpolová

Místo: louka, tělocvična

Délka: 2 min na dvojici

Hráči: dva

Pomůcky: kruh

Dva protivníci stojí ve velkém kruhu, který měří v průměru 3-5 m, čelem proti sobě na jedné noze a oba drží
zvednutou nohu jednou rukou za kotník. Mají-li zvednutou levou nohu, podají si pravé ruce.
Oba se pak pokoušejí tahem nebo tlakem vyvést protivníka z rovnováhy nebo ho přinutit, aby překročil obvod
kruhu. Bojovníci se nesmějí dotknout země žádnou jinou částí těla než stopnou nohou ani nesměji pustit
zvednutou nohu. Soupeři se občas v zápalu boje pustí, ale musí si hned zas podat ruce a pokračovat v boji, dokud
se některý z nich neodchýlí od základní polohy na jedné noze.

 • KOHOUTÍ ZÁPASY VI.

Druh: úpolová

Místo: louka, tělocvična

Délka: 2 min na dvojici

Hráči: dva

Pomůcky: kruh

Dva soupeři stojí čelem proti sobě v kruhu o průměru 2 – 3,5 m. Oba si založí ruce na prsou, zvednou jednu nohu
(v koleně hodně pokrčenou) a vysunou chodidlo dopředu. V tomto postavení se oba soupeři snaží jeden druhého
vyvést z rovnováhy nebo vystrčit z kruhu tlakem nohy proti noze. Bojovníci mohou v kruhu volně poskakovat
kterýmkoli směrem a libovolně útočit nebo provádět klamné výpady zvednutou nohou. Nesmějí se při tom
navzájem dotýkat jiných části těla než volné nohy. Paže musí zůstat stále založené. Po skončení souboje můžeme
pro druhé kolo nohy vyměnit.

 • KRÁLI, KRÁLI DEJ VOJÁČKA

Druh: úpolová

Místo: louka

Délka: >5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Hrají proti sobě dvě družstva, která proti sobě vytvoří dvě řady. Začne jedno družstvo a řvou na sebe takto:
“Králi, králi dej vojáčka” “Jakého?” “Modrého” “A kdo jím má být?” “Pepa” (Pozn. Za kurzívou psané části
dosazujeme dle situace), načež daný hráč (Pepa) vyběhne (s rukama za zády) a pokusí se roztrhnout soupeřův
řetěz, pokud se mu to podaří, vybere si jednoho z těch dvou, mezi kterými proběhl a ten jde k jeho družstvu.
Pokud neprotrhne tak zůstává u soupeře. Opakujeme (a střídáme družstva) tak dlouho, dokud jedno družstvo
nevymizí nebo dokud nebrečí nadpoloviční většina dětí.

 • MEDVĚD V JÁMĚ

Druh: úpolová

Místo: rovné a měkké

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Jámu vytvoří hráči tak, že se postaví do kruhu a uchopí se za ruce. Jeden z nich zůstane ve středu a představuje
medvěda. Medvěd se pokouší uniknout z jámy roztrhnout spojené ruce nebo přelézt nebo podlézt. Když se mu
podaří uniknout, všichni hráči se za ním rozběhnou a ten, kdo ho chytí, přebírá roli medvěda.
Medvěd se může uchylovat ke lsti, například zdánlivě zaútočí na jedné straně, ale náhle se obrátí a podleze někde
jinde.

 • PLÁCAČKA

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště, tělocvična

Délka: 5 min

Hráči: dva

Pomůcky:

Dva hráči stojí proti sobě, asi krok od sebe. Každý má nohy u sebe, tedy nerozkročené. Oba mají ruce v loktech
pokrčeny vzhůru do výše ramen, dlaněmi ven obrácené. Na povel se snaží vzájemně zasáhnout tak, že každý
svými dlaněmi doráží na dlaně protivníka a tímto nárazem se snaží, aby protivník ztratil rovnováhu a byl nucen
přešlápnout, čímž by prohrál. Protivník ovšem údery oplácí a někdy před nimi své dlaně neočekávaně uhne, takže
pak mnohdy ztrácí rovnováhu naopak ten, kdo útok vedl. Oboustranné úhybné pohyby, klamání i výpady jsou
povoleny. Prohrává ten, kdo dříve pohnul nohama nebo kdo se dotkl jiné části protivníkova těla, než dlaní.

 • POZOR NA CHŘESTÝŠE

Druh: úpolová

Místo: hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Na zemi narýsujeme kruh o průměru 1 m. Hráči se rozdělí do družstev, obvykle bojuje jedno družstvo proti
druhému. Pak se postaví do kruhu kolem vyznačeného kroužku, střídavě vždy z jednoho a druhého družstva, chytí
se za ruce a snaží se přinutit někoho, aby vstoupil do jedovatého kroužku. Hráči se mu hledí vyhnout úkrokem
stranou, skokem na druhou stranu nebo tím, že do něho vtáhnou někoho jiného.
Kdo vstoupí do kroužku, byl uštknut a posadí se. Jestliže je hra často přerušována, protože se hráči pouštějí,
uděláme pouta, tj. svážeme pevný provaz do kroužků velkých v průměru 15 cm a hráči jsou pak navzájem spojeni
držením za tyto kroužky. Když se kruh roztrhne, padá odpovědnost na toho, kdo pustil provazový kroužek z ruky
ten je pak vyřazen.

 • PŘETAHOVANÁ

Druh: úpolová

Místo: hřiště (rozměrů volejbalového – 9x18m)

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Obě družstva jsou na začátku na užším konci hřiště (každé samozřejmě na jiném). Po zahájení hry se každý snaží
dostat protihráče za svůj konec hřiště. Každý, kdo přejde cizí konec hřiště, vypadá z tohoto kola. Pravidla nebrání
tomu, aby se několik hráčů domluvilo a pokusilo se odtáhnout silnějšího protihráče.

 • PŘETAHY

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště

Délka: 5 min na dvojici

Hráči: dva

Pomůcky:

Dva hráči stojí zády k sobě v šermířském výpadu mezi dvěma rovnoběžnými čarami vzdálenými od sebe 3 až 3,5
m. Měli by stát uprostřed mezi čarami a tak blízko sebe, aby se mohli vzájemně uchopit za zápěstí paže mají při
tom zůstat v loktech napjaté; jestliže má hráč pravou ruku dlaní vzhůru, levou by měl mít dlaní dolů.
Oba soupeři se pak snaží vytrvalým tahem (škubání není dovoleno) přetáhnout svého protivníka celého za čáru.
Paže by se neměly v loktech pokrčit ani po signálu: “Teď!” a nohy a chodidla by se měly posunout, jen když hráč
získává nebo ztrácí půdu. Vzájemná poloha nohou a těla by měla zůstat pokud možno stále stejná po celou dobu
souboje. (Když bojovník postupuje kupředu, neboli získává půdu, měl by posunout kupředu přední nohu a pak
přisunout zadní nohu do nové polohy. Když ustupuje, neboli ztrácí půdu, měl by tlačit svoji zadní nohu dozadu a
pak přitáhnout přední nohu do nové polohy.)

 • PŘETLAČOVÁNÍ

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště, místnost

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Mužstvo se rozdělí na skupiny, počtem i tělesnou silou pokud možno stejné. Z každého mužstva jde pak
doprostřed na volné místo jeden hráč. Oba se rozkročí pravou nohou a to tak, že se vzájemně pravou nohou
(chodidlem) dotýkají. Pak se uchopí za ruce a cloumáním, výpady i různými úhybnými pohyby se oba snaží, aby
protivník ztratil rovnováhu a zvedl to či ono chodidlo, nebo dokonce i upadl. Komu se podaří protivníka takto
“zneškodnit”, získává svému družstvu bod. Ztratí-li oba zápasníci rovnováhu současně, nebo není-li zápas
vybojován do jedné minuty od startu, je zápas prohlášen za nerozhodný. Každá dvojice bojuje jen jeden zápas.
Střídavě si vždy zápasník jedné strany vybírá soupeře (přibližně stejné sily) ze strany druhé. Vítězí samozřejmě
družstvo s větším počtem docílených bodů.

 • RYCHLÍCI A POMALÍCI

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min na závod

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Hráči se rozdělí na dvojice (v každé dvojici jsou přibližně stejně zdatní hráči). Každá dvojice dostane přetahovací
smyčku. Hráči v dvojici se domluví, kdo bude rychlík a kdo pomalík. Potom se všechny dvojice postaví nahoru na
nějakou nakloněnou (lépe nakloněnou a mokrou) louku a na daný signál se začnou přesouvat. Rychlíci se snaží
dostat co nejrychleji dolů, pomalíci chtějí zůstat nahoře. Oba dva se ale drží oné smyčky. Hodnotí se pořadí
dotažení pomalíků dolů. Po dojezdu všech pomalíků se role prohodí.
Pokud je hodně účastníků nebo málo smyček, po louce se vozí jenom část účastníků a zbytek mohutně
povzbuzuje.

 • SOUBOJ VE VÝPADU

Druh: úpolová

Místo: louka, tělocvična

Délka: 2 min na dvojici

Hráči: dva

Pomůcky: kruh

V kruhu o průměru 180 cm stojí hráč na jedné noze s rukama spojenýma za zády. Druhý hráč zaujme šermířský
výpad (podřep výkročný) na obvodu kruhu a předkročenou nohu má uvnitř kruhu asi 30-50 cm za hranicí. Tento
druhý hráč se snaží úderem natažené ruky nebo i úchopem vyvést z rovnováhy soupeře, který poskakuje na jedné
noze, nebo ho přiměti aby opustil kruh. Poskakující hráč se na druhé straně snaží uhnout před útočníkovýma
rukama a přimět ho, aby při neopatrném pohybu pohnul jednou nebo druhou nohou.
útočník musí na začátku zaujmout správný šermířský výpad a nesmí se během souboje dotknout země rukou ani
nesmí pohnout nohou. Když je boj dobojovány oba hráči si vymění úlohy.

 • TVRDOHLAVÝ MEZEK

Druh: úpolová

Místo: louka, hřiště

Délka: 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Všichni hráči se rozdělí podle velikosti do dvojic, ale v žádné dvojici nemají být pokud možno hráči z jedné družiny.
Dvojice se rozestaví do řady po jedné straně herní plochy. Přední člen každé dvojice (mezek) se předkloní, opře
obě ruce o zem a nohama se zeširoka rozkročí. Druhý člen každé dvojice (jezdec) se skloní a obejme rukama
mezkovy nohy nad koleny a zvedne ho, jako kdyby se připravoval k závodu trakařů (musí držet mezkovy nohy
správně nahoře pod svými pažemi). Jezdec se pak snaží dostrkat mezka dopředu za čáru vzdálenou asi 5 m.
Mezek se vzpírá, rychle se obrací a kroutí doprava a doleva nebo vyvíjí odpor napjatými pažemi. Mezek nesmí
vysazovat, tj. zvedat pánev. Jezdec nesmí zvednout mezka ze země, obrátit ho a táhnout, může vlastně užít jen
přímého tlaku kupředu v tom směru, kde je mezkova hlava, a tak ho přinutit k postupu, smí vyvinout i nezbytný
tlak do strany a tak mezkovi překazit pokusy o obrat doprava nebo doleva. Mezek by měl držet hlavu stále vzhůru.
Hra nesmí trvat příliš dlouho. V opačném směru si pak mezek s jezdcem vymění úlohy.

 • VÍTR

Druh: úpolová

Místo: měkké

Délka: 10 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky:

Z hráčů vybereme jednoho nebo dva lidi (podle počtu hráčů), kteří budou vítr. Ostatní hráči jsou mraky. Sesednou
se na zem do kolečka, chytí se rukama a zaseknou se nohama. Vítr má roztrhat mraky. Jsou-li mraky roztrženy na
dvě skupiny, nesmí se (skupiny) už spojit, vítr musí potom roztrhat dvě skupiny zvlášť. Když je z mraků oddělen
jednotlivý člověk, začne pomáhat větru.
Hru raději nehrát na tvrdé podlaze, ale raději na měkkém poli.

 • ZÁPAS

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 2 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Soupeři A a B usilují o to, aby se dostali svému protivníkovi za záda a chytili ho pevně kolem pasu. Kdo je tak
uchopen, prohrává.

 • ZÁPAS JEDNOU RUKOU

Druh: úpolová

Místo: rovné

Délka: 2 min

Hráči: dva

Pomůcky:

Dva bojovníci se postaví čelem proti sobě tak, že pravá noha jednoho je vedle pravé nohy druhého. Podají si
pravou ruku. Levýma nohama jsou pevně zapřeni. Levou ruku mají za zády. Na znamení: ,,Teď!” se snaží jeden
druhého vyvést z rovnováhy, tj. přinutit ho, aby zvedl nohu nebo přešlápl. Souboj se skládá ze 3 nebo 5 kol.

Napsat komentář