S papírky

 • BAKTERIOLOGICKÝ POPLACH

Druh: s papírky

Místo: místo přespání

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: různobarevné papírky
Ráno začne netradičně, poplachem. Do objektu vnikla neznámá bakterie, je nutné odmoření základny. Po celém
objektu jsou rozházeny papírky (po zemi, pod skříněmi, všude). Úkolem skupin je sbírat bakterie. Kdo sebere více
bakterií, vyhrává.

 • BOJ O ŽIVOT S ČÍSLY

Druh: s papírky

Místo: les

Délka: 60 min

Hráči: dvě skupiny 12-14

Pomůcky: pruty a kartičky s čísly

Dvě skupiny mají své základny, k nimž se nesmí nikdo z protivníků přiblížit na 20m. Každý hráč má prut a kartičku
s číslem 0 nebo 1 až ??. Kartičky se nemohou během hry měnit.
Hráči se pohybují terénem a snaží se získat informace o tom, který z protivníků má jaké číslo. Hráči mají svá čísla
v kapse. Potkají-li se dva, vyzvou se, aby si ukázali čísla. Vyšší číslo vezme soupeři jeden prut. (jednička bere ??)
Odebraný prut odnese na svou základnu. Ten, komu byl prut odebrán, jde též na svou základnu pro jiný prut.
Když tam žádný není, je vyřazen, dokud někdo nepřinese. Nula nezajímá a ani není zajímaná, jen zjišťuje čísla.
Vítězí to družstvo, které zná rozmístění čísel u soupeře.

 • ČÍSLOVKY

Druh: s papírky

Místo: les

Délka: 15 min.

Hráči: jednotlivci či skupiny

Pomůcky: lístečky čísly

V lese je viditelně rozmístěno 10 očíslovaných kartiček. Hráč musí oběhnout všechna čísla a dotknout se stromu na
nichž číslo visí.
Možno modifikovat pro hromadné použití. Počet kartiček je roven počtu hráčů v jedné skupině. První hráč oběhne
strom, na němž visí první číslo, pak se vrátí na start, kde se k němu připojí další hráč a spolu oběhnou strom s
druhým číslem… Když celá skupina oběhne poslední číslo, vrátí se všichni na start, kde se od nich odpojí první
hráč. Zbytek družstva běží oběhnout strom s předposledním číslem. Hra pro skupinu končí v momentě, kdy se
poslední hráč vrátí sám od prvního čísla.

 • HLEDÁNÍ MALEB

Druh: s papírky

Místo: les

Délka: 15 min.

Hráči: skupiny

Pomůcky: lístečky s kresbami

Po lese je všelijak rozmístěno asi 20 všelijakých kreseb. Družstva musí všechny malby najít a omalovat si je do
zápisníku. Vítězí nejrychlejší, na pořadí kreseb v zápisníku nezáleží.

 • KRÁDEŽ LÍSTEČKŮ

Druh: s papírky

Místo: louka

Délka: 60 min.

Hráči: 2 – 3 skupiny

Pomůcky: lístečky

Jsou určena dvě spolu sousedící (nejlépe obdélníková) území, na kterých jsou rozházeny lístečky. Každé ze dvou
družstev má za úkol přenést co nejvíce lístečků na své území a zároveň bránit lístečky na svém území před
ostatními. Na svém území mohou být ukořistěné lístečky umístěny kdekoliv, ale tak, aby nebyly všechny po
hromadě. Hráč, který je chycen na nepřátelském území vypadává (popř. 3 min nehraje).
Hrát může i družstvo třetí (cikáni), kteří se toulají, nikde nemají domov a pouze kradou. Své lístečky si odnášejí
do skrýše mimo území. Každý smí vzít max. jeden lísteček za jeden přechod hranic.

 • NA MOTÝLY

Druh: s papírky

Místo: členitý terén

Délka: 60 min

Hráči: 10 – 15 lidí

Pomůcky: barevné kartičky (A6)

Na hustě zalesněném svahu nebo jiné špatně přehledné ploše (asi 150 krát 150 m) rozmístíme barevné kartičky.
Plocha, na níž jsou, představuje rezervaci, kam se hráči vydávají na lov vzácných motýlů (kartičky). Ne každý
motýl má stejnou hodnotu: bílý je za jeden bod, žlutý za dva, modrý ze tři, hnědý za čtyři a zelený za pět bodů.
Hráč si může nasbírat libovolný počet motýlů. Ulovení motýli musí být nošeni viditelně. Protože jsme v rezervaci,
může nás zpozorovat bdělý správce, který pak neukázněné návštěvníky pronásleduje až na hranice rezervace.
Úlohu správce, který víceméně usměrňuje průběh celé hry, zastává obvykle instruktor nebo některý fyzicky zdatný
hráč. Jestliže správce někoho chytí, získává okamžitě všechny jeho motýly a může je opět vypustit na svobodu.

 • POČTY V BĚHU

Druh: s papírky

Místo: les

Délka: 15 min.

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: lístečky s příklady

Po lese jsou rozmístěny papírky s příklady (+5, -4, …) Složitost se volí podle věku hráčů. Úkolem každého hráče
je všechna čísla oběhnout a oznámit výsledek. Jsou-li příklady pouze na sečítání a odečítání, je možno rozmístit
papírky chaoticky. V opačném případě je nutno rozmístit papírky podél cesty nebo je číslovat.

 • PYRAMIDY V LESE

Druh: s papírky

Místo: hustý les

Délka: 20 min.

Hráči: dohromady

Pomůcky: lístečky

V lese je umístěno v nepřehledném terénu asi 5 pyramid z kamenů. U každé z pyramid je stejný počet lístečků
jako je hráčů. Na každém lístečku je jedno číslo. Čísla jsou v rozmezí od jedné do celkového počtu hráčů. Každé
číslo je v každé pyramidě pouze jednou. Úkolem hráčů je nasbírat lístečky s co největším bodovým ohodnocením.
Z každé pyramidy smí vzít pouze jeden lísteček.

 • VYZVĚDAČ V TÁBOŘE

Druh: s papírky

Místo: letní tábor

Délka: celý den

Hráči: jeden a zbytek

Pomůcky: 100 lístečků

Vedoucí ráno roztrousí po táboře lístečky. Položí je na náměstíčko, do stanů i jiných táborových objektů. Potom
tajně svěří jednomu z táborníků úlohu vyzvědače. Na ranním nástupu se vyhlásí. V táboře je vyzvědač a snaží se
zmocnit důležitých dokumentů. Mějte oči otevřené a snažte se vyzvědače chytit při činu. Je to jeden z vás.
Vyzvědač má neomezený čas, hra probíhá při jiných činnostech. Pakliže někdo vyzvědače odhalí, vedoucí si zapíše
kolik zpráv už sebral a pověří dalšího táborníka. A tak jen oznámí, že hra pokračuje dál.

 • ZMATENÁ STEZKA

Druh: s papírky

Místo: les

Délka: 30 – 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papíry s čísly

Na stromy či jiné body se připraví papíry s čísly. Jsou různě zpřeházené a těžko viditelné. Závodníci jsou
seznámeni s prostorem, kde jsou čísla rozmístěna. Vytvoří se dvě až dři družstva, a každý člen družstva musí
oběhnout čísla s dodržováním pořadí (např. 1 – 10). Měří se čas. Časy jednotlivců se sčítají pro družstvo. U
každého čísla je tajná kontrola, která zapisuje příchody závodníků (časy), aby nemohlo dojít k porušení pravidel.

 • ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Druh: s papírky

Místo: les

Délka: 2 hodiny

Hráči: 2×10 lidí a více

Pomůcky: různé druhy papírků

Po lese jsou rozmístěny papírky – různé druhy zvířat. Každé zvíře má nějaký kurz, tento kurz se ale mění. V lese
se pohybují tři druhy lidí: ochránci přírody (vedoucí, nic sami neberou, pouze hlídají les před pytláky), lovci (hráči,
kteří mají zakoupenu loveckou licenci na danou dobu) a pytláci (hráči bez licence). Úkolem hráčů je nalézt nějaké
zvíře a pronést ho na základní stanici, kde se mu na konto připíše příslušný počet peněz. Za tyto peníze si mohou
nakoupit licenci na další sezónu. Čím je zvířat méně, tím dražší je kurz.
Ne všichni hráči ale mají licenci a ostatní pytláci se musejí mít na pozoru před ochránci přírody. Pokud načapá
někoho bez licence, sebere mu veškerou trofej a vykáže ho na nějakou dobu z lesa. Naopak poctiví lovci se mají
na pozoru před pytláky, kteří když někoho chytnou, musí jim dotyčný také vydat veškerou trofej. Možnou obranou
hráčů je utíkat a volat Pozor pytlák a tím přivolat ochránce přírody. Jinou možností v okamžiku nasbírání velké
trofeje je prodat ji na stanovišti (které je ale daleko). Okolo hracího pole je území, na kterém se nesmí útočit (tam
mohou utíkat lovci před pytláky, ale i pytláci před ochránci).

 • EVOLUCE III.

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 30-45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: lístečky, cedulky

První krok při přípravě této hry je sestavit vhodný potravní řetězec. Já zde popíši ten, který jsme používali my, ale
klidně si udělejte svůj.
Stupeň 0: tráva, třešně, kopretiny, coca-cola, hamburger
hodnota stravy 1
Stupeň 1: čmelák (žere třešně, kopretiny), brouček (žere trávu, kopretiny), bakterie (žere stupeň 2,3)
hodnota stravy 2
Stupeň 2: zajíc (žere trávu), špaček (žere čmeláky, třešně), blboun (žere čmeláky, broučky)
hodnota stravy 3
Stupeň 3: medvěd (žere zajíce, blbouna), orel (žere zajíce, špačky)
Stupeň 4: člověk (žere coca-colu s hamburgrem a chytá bakterie)
Stupeň 0 je reprezentován lístečky poházenými po lese. Všichni hráči začínají na stupni 1, kdo umře může začít
znova na stupni 1. K přestupu na vyšší stupeň je vždy potřeba nasbírat potravu s hodnotou alespoň 5 (výjimka
bakterie, viz. níže). To znamená, že pokud jste čmelák musíte na začátku nasbírat 5 lístečků s třešněmi či
kopretinami. Na druhém stupni již můžete lovit také zvířátka 1. Stupně, to znamená, že když někoho chytnete,
seberete mu jeho cedulku a on začíná znova. Takže takový špaček může nalovit třeba 2 čmeláky a 1 třešeň nebo
5 třešní nebo atd. Obdobně je to se stupněm 3. Výjimka jsou bakterie, které loví zvířata stupně 2 a 3 (na ulovení
medvěda či orla jsou potřeba 2 bakterie, které plácnou oběť těsně po sobě) a stačí jim k postupu na další stupeň
pouze 1 kořist.
Účelem celé hry je stát se člověkem a nasbírat co nejvíc bodů. Člověk získá 5 bodů za hamburger s coca-colou, 1
bod za samotnou coca-colu či hamburger či za ulovenou bakterii.
Pozn. k realizaci: Je dobré udělat aspoň 3 stanoviště na kterých budou probíhat postupy na vyšší úroveň a
“oživování mrtvých” (aby se netvořili fronty) a 1 recyklátora, který bude znova rozmisťovat posbírané papírky.

 • HLEDÁNÍ ČÍSEL

Druh: papírková

Místo: členitý a nepřehledný terén

Délka: 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: očíslované papírky

Ve vymezeném prostoru vedoucí umístí očíslované lístečky. Počet lístků je všem znám. Oddíl se rozdělí na 2 či více
skupin, které se snaží najít co nejvíce lístečků. Družina, která jich najde víc, vyhrává. Obdobně můžeme při
rozděleni do družin dát barevné lístky, nebo v případě dvou družin lichá a sudá čísla, která družiny hledají. Která z
nich má dříve všechny určené lístky, vyhrává.

 • LÍSTEČKY

Druh: papírková

Místo: kdekoli

Délka: libovolná

Hráči: dohromady

Pomůcky: malé papírky

Vedoucí ukrývá venku na různých místech lístky, přičemž na každém lístku vždy napíše neurčitě, kde asi je lístek
další. Například: “Další lístek je asi 5 metrů odtud pod kamenem.” Nebo: “Další lístek v okruhu 15 kroků.” Nebo:
“Další lístek je pod červenou barvou.” (Lístek je ukryt pod cihlou.) A podobně. Všichni účastníci hledají společně.
Objevitel lístku dostává 1 bod. Objeví-li jej současně 2 či více hráčů, mohou podle úmluvy dostat po bodu buď
všichni anebo nikdo.

 • NOEMOVA ARCHA

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 30-75 min

Hráči: 5-7 členná družstva

Pomůcky: ešusy, lístečky, hodnosti

Každé družstvo si mezi sebe tajně rozdělí následující “hodnosti”:
– tatíček Noe
– maminka Noemová
– starší syn
– mladší syn
– dceruška
Dále si každé družstvo “zaparkuje” někam na kraj území svoji Archu (ešus).
Vlastní hra: úkolem družstev je získat co nejvíce párů zvířat (osamocená zvířata se nehodnotí), tj. například
kohout + slepice, velbloud + velbloudice, had + hadice …atd. Zvířátka získávají tak, že chytají vedoucí nebo
okrádají ostatní družiny. Když chytnou vedoucího, tak jim dá náhodně vylosovaný lísteček (každý vedoucí má
narozdíl od hry Safari lístečky s různými zvířaty a z nich náhodně vybírá). Při okrádání funguje soubojový systém
stejně jako u hry Maršál a špion, tj. vyšší hodnost bere nižší, dceruška přebije tatínka. Výherce obere poraženého
o zvířátka (tady nikdo neumírá). Nikdo nesmí mít u sebe více než tři zvířátka. Kdykoli lze odnést ulovenou kořist
do Archy – zde je v bezpečí, Archa se nesmí vykrádat ani se nesmí chodit příliš blízko k cizí Arše (asi 10 m).
Vyhrává družstvo, které má na konci nejvíce dvojic zvířat. (Je možno dovolit na konci obchodování, tj. družstva si
mohou zvířátka vyměňovat.)

 • PLANETKY

Druh: s papírky

Místo: členité území, les

Délka: 75-120 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: ceníky, “kreditky”

Základem této hry je obchodování. Jednotlivý hráči představují vesmírné lodě, které se snaží vydělat co nejvíce
peněz obchodováním mezi našimi planetkami. Vesmírné lodě obchodují s určitým zbožím (např. počítače, koření,
zlato, rychle rostoucí hrášek, atd…). Na každé planetě je ceník zboží jiný (pozn. ceny se mohou během hry
měnit). Základní princip je tedy následující: přiletím na nějakou planetu, koupím zboží, které je zde levné a
odletím prodat ho na planetu, kde je drahé. Veškeré příjmy a výdaje se zaznamenávají na kreditní kartu -tu má
každý hráč u sebe, ale zapisovat na ni smí pouze organizátoři.
Zboží se prodává po určitých jednotkách (např. po tunách) a každá loď má na počátku určitou nosnost (např. 2
tuny). Lze dokupovat “přívěsy” – pak lze vézt více zboží.
Dále existují tzv. Speciální zásilky a černý trh. Speciální zásilky jsou určeny pro některou konkrétní planetu. Jejich
ohodnocení je vyšší než obvykle a jejich počet je omezen. Zboží na černém trhu (např. drogy, bílé maso, lentilky
…) je dražší a poskytuje větší výnosy, ovšem je tu riziko. Pokud někoho, kdo přepravuje zboží z černého trhu,
chytne policie, zabaví mu zboží a dá mu pokutu.
Dále je tu nepovinné pravidlo o boji. Na počátku mají všichni bojovou sílu 1, během hry ji mohou zvyšovat (nákup
na planetách). K souboji dojde dotykem. Souboj probíhá pomocí známé hry Kámen-nůžky-papír. Tomu, kdo má
větší bojovou sílu, stačí jednou vyhrát a vyhrál celý souboj. Ten, kdo má menší bojovou sílu (BS), musí vyhrát
alespoň tolikrát, aby “převážil” soupeře (např. hráč 1: BS 4 , hráč 2: BS 2; hráči 1 stačí vyhrát 1x, hráč 2 musí
vyhrát 3x, aby vyhrál celý souboj). Vítěz souboje smí poraženému sebrat veškerý náklad. Okrádání je samozřejmě
nezákonné a policie proti agresorům tvrdě (?) zasahuje.
Pozn.1 Policie nesmí na planety.
Pozn.2 Je celkem důležité, měnit aktuálně ceníky (dle množství dodávek), aby někdo nemohl odehrát celou hru
obchodováním na jedné trase.
Pozn.3 Není problém zasadit tuto hru do jiného prostředí (např. ostrovy a lodě…), příp. vypustit v rámci
zjednodušení některá pravidla(např. černý trh či souboje).

 • PLYŠOVÍ MEDVÍDCI

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 60-90 min

Hráči: tříčlenná družstva

Pomůcky: lístečky, peníze

Legenda: Bylo nebylo, v jednom království byla mocná firma Mattel a ta vyráběla odporné plastikové panenky
Barbie. A protože v tomto království byla zkorumpovaná byrokratická vláda, firma podplatila vládu a ta vydala
zákon zakazující prodej plyšových hraček (zvláště pak medvídků), aby se lépe prodávaly plastické panenky.
Protože však plyšoví medvídci jsou nezbytnou součástí trhu, vznikl obratem černý trh s plyšovými medvídky a
Vaším úkolem je právě vydělávat na obchodování s plyšovými medvídky.
Příprava: Potřebujeme spoustu lístečků. Na každém lístečku je právě jedna z následujících šesti součástí plyšového
medvídka: hlava, oči, uši, tělo, nohy, ruce. Každý lísteček navíc obarvíme nějakou barvou. Dále potřebujeme
nějaké platidlo. Doporučuji vytisknou nějaké papírové peníze, používat normální není příliš vhodné.
Pravidla: Hraje se po trojčlenných družstvech. Na počátku dostane každé družstvo určitý základní kapitál. Poté
vyrazí do území, ve kterém se pohybují pašeráci a policajti (pozn. policie je samozřejmě taky zkorumpovaná a
podplacená, takže policajti si pašeráků příliš nevšímají, ale ti se od nich radši drží dál). Družstvo se vydá za
pašeráky a od nich kupuje za peníze jednotlivé součásti medvídků. Družstva samozřejmě mohou obchodovat a
vyměňovat mezi sebou. Pokud se podaří družstvu poskládat celého medvídka, může ho u šéfa hry prodat. Výkupní
cena však není jednotná, záleží na barvách. Mnohobarevný medvídek je nejlevnější, dvoubarevný je dražší, dále
jsou jednobarevní medvídci, přičemž různé barvy mohou být ohodnoceny různými cenami. Nejdražší je albín – celý
bílý, jen oči červené. Ceny jsou pohyblivé. Během obchodování se družstvo může rozdělit, během prodeje však
musí být všichni pohromadě. Ceny jsou samozřejmě udělány tak, aby družstva vydělávala. To znamená, že pokud
pašeráci prodávají části za 2-3 penízky, vykupujeme za 18 a více.
Pak je tu samozřejmě ta zlá policie. Když někoho chytne, sebere mu všechny části, které má u sebe. Policie je
samozřejmě podplatitelná, takže hráč se může s policajtem domluvit, že mu místo částí dá nějaké penízky.
Policajti nesmí příliš blízko k výkupně.
Vyhrává samozřejmě družstvo, které má na konci nejvíce peněz. Zbylé součásti, které hráčům na konci zbudou,
vykoupíme za jednotnou cenu.
Tip dne: Peníze po hře nevybíráme, ale necháme je hráčům a uděláme dražbu. Dražíme cukrovinky a podobně.

 • PLYŠOVÍ MEDVÍDCI II. – VOODOO

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 30-60 min

Hráči: 3-6ti členná družstva

Pomůcky: lístečky

Legenda: Uplynula jistá doba a zkorumpovaná vláda byla svrhnuta, takže z plyšovými medvídky se může opět
volně obchodovat. Firma Mattel se však nevzdává svých ambicí a nyní podniká teroristické akce vůči všemu co má
něco společného s plyšovými medvídky. A tak se jednoho deštivého dne stalo, že letadlo, které převáželo zásilku
plyšových medvídků z Evropy do Austrálie, se stalo terčem takového útoku. Letadlo vybuchlo a medvídci byli
roztrháni a rozletěli se všude po krajině. Náhodou se tak stalo zrovna nad Afrikou nad územím křováků, kteří
hojně provozují voodoo. Jak jistě víte, v současnosti již voskové figurky nejsou při voodoo jaksi v módě, v
současnosti jsou moderní medvídci. Každé družstvo tedy představuje jeden klan křováků a vydělává si sbíráním a
prodejem medvídků.
Hra: Základ hry je následující: hráči běhají po území a hledají části medvídků a nosí je na tržiště (každý hráč smí
mít u sebe max. 1 část, výjimka viz. níže). Na tržišti má každá družina trezor, kam si části schovává a když má
celého medvídka může ho prodat v obchodě (samozřejmě cenově rozlišíme jednobarevné, dvoubarevné a
vícebarevné medvídky a vypíšeme nějaký speciální model (albín, vosa – 3 části žluté, 3 černé)). Peníze zapisujeme
družstvům v obchodě na účet. V obchodě se pak prodávají kameny a voodoo souprava (viz. níže). Hráči jednoho
družstva si rozdělí následující role:
* šaman – síla 1 , může nosit více částí než jednu, neplatí na něj voodoo
* vrhač – síla 2, může vrhat kameny (papírové koule), pokud se trefí automaticky vyhrává
* stopař – síla 3
* bojovník – síla 4
* náčelník – síla 5
* voodoo bába – síla 0, pokud si pořídí voodoo potřeby, pak má sílu 6
Soubojový systém je zřejmý – když se dva plácnou, vyhrává ten s větší sílou a obere prohraného o to co má u
sebe.
Potvory: Agent firmy Mattel – koho chytne, tomu sebere jeho části medvídků, Kamenožrout – obírá vrhače o jejich
kameny, Černokněžník – obírá voodoo báby o jejich voodoo potřeby, Moucha Tse-Tse – štípe (koho štípne, ten
musí splnit její úkol, aby se vyléčil, úkoly dle nálady).
Na konec se vyhlašuje anarchie – neplatí žádná pravidla a prostě se jenom sbírá.
Vyhrává družstvo, které má na konci nejvíce peněz (jak překvapivé).

 • POKLAD KRÁLE AŠÓKY

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 60-120 min

Hráči: družstva či jednotlivci

Pomůcky: šifry

Legenda: Kdysi kdesi byl mocný válečník Ašóka a ten dobil velká území. Když ho to přestalo bavit (to dobývání)
usadil se, stal se panovníkem a vytvořil moudré zákony. Aby si všichni zákony dobře pamatovali, nechal je vytesat
do kamene (resp. napsat na papírky) a rozmístit po svém území. Teď na to přišla muzea a najali si Vás, abyste pro
ně zjistili co je na těch deskách napsáno. Ale pozor, král Ašóka byl filuta a ty zákony zapsal nějak fikaně (asi aby
to ti poddaní neměli při čtení moc jednoduché).
(Pozn. Existuje dokonce sada mouder určených speciálně pro tuto hru, ale mě osobně se moc nelíbí a dávám
přednost Murphyho zákonům či R. Fulghumovi (Všechno co opravdu potřebuji znát jsem se naučil v mateřské
školce), ale možno použít jakákoli jiná moudra).
Příprava: Na papírové cedulky napíšeme vybraná moudra ve vhodných šifrách (přiměřeně schopnostem hráčů).
Cedulky poté rozmístíme po území.
Pravidla: Hraje se po malých družstvech či po jednotlivcích (v případě schopnějších jedinců). Úkolem hráčů je
nalézt a zapsat texty na deskách a rozluštit je, přičemž je důležité, kdo to zvládne první. Za přinesení zapsaného
textu je 1000 za vyluštění je další 1000. Kdo však daný nápis přinese, resp. rozluští první dostává navíc prémii
3000, tj. celkem 4000 (maximálně lze tedy získat za jednu desku 8000). Při odevzdávání textu či rozluštěné šifry
šéfovi hry musí být celé družstvo pohromadě, jinak se může pohybovat rozděleně. Situaci hráčům komplikují
domorodci, kteří jim vždycky, když je chytnou seberou veškerý popsaný papír.
Vítězí samozřejmě družstvo, které má na konci nejvíce bodů.

 • POKLADY – BÁSNIČKY

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 30-60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: lístečky, cedulky s poklady

Příprava: Vyrobíme asi 20 pokladů – poklad je papírová cedulka. Z jedné strany má napsáno jaká je jeho cena a co
je potřeba k jeho vytažení (viz níže). Z druhé strany je vlastní poklad – básnička (doporučený autor: Jan
Vodňanský, krátké a vtipné básničky). Cedulky umístíme do herního území básničkami dolů. Dále vyrobíme
lístečky – těch bude tolik kolik hráčů a každá má na sobě jedno z následujících slov: baterka, lano, nůž, batoh
(rozvrstvení pravidelné, lze změnit). Na počátku hry si každý hráč vylosuje jeden lísteček a od této chvíle
představuje danou věc.
Vlastní hra: K vytažení každého pokladu jsou potřeba nějaké věci (viz. cedulka), např. 2 nože a 1 baterka. To
znamená, že se u cedulky musí sejít daný počet lidí zastupujících dané věci.
Když se sejdou mohou cedulku otočit, naučí se básničku nazpaměť a vydají se za šéfem hry. Poté co mu básničku
sborově zarecitují, jim je každému připsán daný počet bodů (viz. cedulka). První skupinka, která daný poklad
vytáhne dostane prémiové body navíc. Samozřejmě žádný hráč nesmí vytáhnout 1 poklad se dvěmi různými
skupinami. Je důležité, aby zastoupení jednotlivých věcí na cedulkách bylo rovnoměrné, tj. aby všichni měli stejné
šance. Úkol hráčům navíc komplikují potvory, každou nějak pojmenujeme (tygr, had, žížala…) a každá se
projevuje jinak. Když potvora hráče plácne, musí hráč splnit úkol charakteristický pro tuto potvoru (udělat 10
dřepů, vyzout si botu, obskákat na 1 noze 3 stromy, apod.).
Vítězí samozřejmě hráč, který má na konci nejvíce bodů. Konec je po předem neurčené době (dle vůle šéfa hry).
Tip dne: Je dobré udělat jeden poklad, na který je potřeba hodně lidí, který je za hodně bodů a který je hodně
hlídán potvorami. Nedoporučuji pak ukončit hru těsně předtím než se naučí básničku zpaměti (z vlastní
zkušenosti).

 • POŠTY

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 60-90 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: lístečky, ceník, kreditní karty

Příběh: Na divokém západě jsou pošty a vy jste dopravci Pony expressu a vozíte poštovní zásilky. Práce je to
riskantní, protože na území se pohybují indiáni a dělají neplechu.
Na území rozmístíme 7 pošt (je vhodné, aby pošty věděli přibližně o poloze ostatních – z důvodu ohodnocování
zásilek (viz níže)). Hráči vždy dojdou na poštu, zde vyfasují zásilku a poté co ji doručí do cílové stanice (ta je vždy
pevně dána, takže na počátku hry nejdříve hráči potřebují zjistit, kde která pošta je) vydělají nějaké peníze.
Peníze se zapisují stejně jako minule na “kreditní karty”. Každý u sebe může mít max. jednu zásilku.
Jsou tři druhy zásilek: dopisy, balíky, telegramy. Základní druh je dopis. Ten prostě dostanou a když ho doručí
dostanou peníze. Když doručují balík, musí zaplatit zálohu, ale když ho doručí, dostanou více peněz než za dopis.
Aby jsme mohli provozovat telegramy, je potřeba, aby pošty měli přesně seřízený čas (max. odchylka 5 s) nebo
vysílačky. Za telegram se neplatí záloha, ale musí být doručen do určitého času (z tohoto důvodu jsou nutné výše
uvedené potřeby). Množství peněz, které za zásilku hráč dostane, vždy určuje odesílatel a měl by přitom přihlížet
k vzdálenosti mezi poštami.
A teď indiáni. Jsou zde dva rody – Siuxové a Apačové. Apačové kradou zásilky, to znamená, že když chytnou
hráče, který něco veze,tak mu to seberou (což je nepříjemné zvláště u balíků). Siuxové jdou po penězích – prostě
hráči odepíšou z jeho konta určitou částku. Indiáni samozřejmě nesmí na pošty. Siuxové a Apači se nemají rádi a
řvou na sebe (zvláště důležité pravidlo).
Pozn. 1 Žádný hráč se nesmí zadlužit, to znamená, že nemůže vozit balíky, dokud na to nemá peníze a že ho Siux
nemůže okrást o víc peněz než hráč má.
Pozn. 2 Je dobré, když pošty dávají indiánům tipy na příliš bohaté hráče (aby si moc nevyskakovali).

 • SAFARI I.

Druh: s papírky

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papírky se zvířátky

Někde jsou rozházeny lístečky potištěné obrázky zvířátek. Každé zvířátko má jinou hodnotu. Čím větší hodnota,
tím menší frekvence výskytu. Děti hledají ono místo (třeba hned po budíčku, místo rozcvičky) a sbírají zvířátka.
Kdo nasbíral zvěř s nejvyšší celkovou hodnotou, vyhrál.

 • SAFARI II.

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 45-90 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: lístečky, ceník, kreditní karty

Vymezení vedoucí se stávají zvířátky (při nedostatku vedoucích mohou být zvířátka děti, pak hru vyhodnocujeme
ve dvou kategoriích – lovci a zvířata). Sestavíme ceník zvířat (při vytváření ceníku přihlédneme k běžeckým
dispozicím jednotlivých zvířat (resp. vedoucích)). Ceník je pohyblivý – to znamená, že pokud bude tygr často
chytán jeho cena klesne a naopak.
Vlastní hra: lovci (tj. hráči (tj. děti)) loví zvířata dotykem. Když uloví zvíře, dostane lísteček.
Každý lovec u sebe může mít maximálně jistý předem určený max. počet kusů zvěře (asi tak 2-3). Kdykoliv může
lovec zajít do výkupny (=šéf hry, který sedí někde na kraji území) a prodat zvířata, která ulovil dle aktuální ceny.
Peníze se hráčům zapisují na kreditní karty (=podepsané papírky). Lovci si dále kupují loveckou licenci – ta je na
10 – 30 min. Pokud lovce chytne policista a lovec má u sebe zvíře, ale nemá licenci na danou dobu, je mu zvěř
odebrána, případně zaplatí pokutu.
Hra končí, až to šéfa hry přestane bavit.
Nadstavba 1: Lovci si mohou kupovat různé vozíky apod., díky kterým uvezou více zvířat.
Nadstavba 2: Lovci si mohou kupovat zbraně a poté okrádat ostatní lovce. Vyhrává lovec, který má lepší zbraň.
Policie samozřejmě bojuje proti zlodějům.

 • VLÁČKY

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 60-90 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: cedulky, lístečky, peníze

V hracím území je situováno cca 5 nádraží a 1 depo. Na nádražích se obchoduje s 3 základními surovinami – uhlím,
dřívím a lentilkami a dále mezi nádražími cestují lidé (to vše je reprezentováno lístečky). Každý hráč představuje
jednu z následujících částí vlaku – lokomotivu, nákladní vagón, osobní vagón, ozbrojený vagón. Vagóny mají různé
funkce, avšak sami o sobě se nemohou mezi nádražími pohybovat – na to potřebují lokomotivu. Jedna lokomotiva
utáhne max. 4 vagónky a vláček se musí pohybovat tak, že se všichni jeho členové drží za ruce. Nákladní vagónek
smí převážet suroviny (vždy jen jednu) a vydělává na tom, že levně koupí a draze prodá. Osobní vagón převáží lidi
– u lístečku je vždy napsáno kam lidé jedou a kolik z toho bude peněz. Ozbrojený vagón zajišťuje ochranu před
lupiči – vlak který nemá ozbrojený vagón může být přepaden lupiči a ti oberou jeho členy buď o nějaké peníze
nebo jim seberou náklad. Na co je depo: 1. V depu všichni začínají. 2. Pokud už někoho nebaví být tím čím je,
může se v depu nechat za symbolický poplatek přestavět na něco jiného. (Pozn. Do depa a z depa mohou vagónky
jezdit bez lokomotivy).
Jak probíhá hra: Nákladní a osobní vagónky vydělávají přímo obchodováním na nádražích. Lokomotivy vozí za
smluvní ceny vagónky mezi nádražími a ozbrojené vagónky si nechávají platit za to, že jezdí s nimi. Základem hry
je právě ono smlouvání – kdo, koho sveze a hlavně za kolik.
Poznámka ze hry: Hráli jsme to s různě starými dětmi a dopadlo to dobře. Neoblíbenější byly ozbrojené vagónky,
ačkoli zdaleka nevydělávali nejvíc (patrně proto, že hrát ozbrojený vagón je nejjednodušší), takže to dopadlo tak,
že lupiči si ani neškrkli. Nakonec to dopadlo tak, že lupiči zkorumpovali a nechávali si od vláčků platit za to, že je
chránili před ostatními lupiči.
Nevyzkoušený tip: Zkorumpované ozbrojené vagóny – když vlak s takovýmto vagónem přepadne lupič může tento
vagón vlak zradit a nechat lupiče okrást vlak a pak se rozdělit o zisk.

 • ZVÍŘÁTKA

Druh: s papírky

Místo: členitý terén, les

Délka: 20-50 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: lístečky

Vedoucí se opět vybaví lístečky se jmény zvířat (je vhodné používat spíše známá zvířata) a rozprchnou se do
území (vhodnější je něco méně přehledného). Když hráč chytne vedoucího, ten vylosuje jeden z lístečků, které má
u sebe a hráč má určitý počet otázek, aby uhádl co je to za zvíře (na otázky se odpovídá pouze Ano/Ne). Počet
otázek je vhodné přizpůsobit věku (např. 30 – věk otázek). Pokud hráč zvíře uhádne, získává lísteček, jinak setřel.
Vyhrává samozřejmě ten, kdo má nejvíce lístečků.

Napsat komentář