Vědomostní

 • HLAVNÍ MĚSTA

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: papírové kartičky, zavírací špendlíky

Polovina hráčů si přišpendlí na tělo obrysy různých států, ale bez jejich jmen. Druhá polovina hráčů má na proužcích papíru jména hlavních měst těchto států. Každý člen druhé skupiny má vyhledat toho z první skupiny, kdo má na sobě zakreslený stát, jehož hlavní město má napsáno na papírku.

 • HUDEBNÍ HÁDANKY

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: hudba, fotografie

* Přehrajeme dětem skladbu, kterou mají poznat. Hodnotíme buď pořadí, v jakém sdělují odpovědi, nebo pouze správnost jejího písemného záznamu.
* Poznávání hudebních skladatelů dle fotografií
* Soutěž družstev – jedno družstvo řekne jméno skladatele, úkolem druhého družstva je jmenovat co nejvíce jeho děl.
* Vzájemné soupeření – každý (ev. družstvo) řekne vždy jednu operu, hudebního skladatele apod. Prohrává, komu dříve dojde zásoba. Potom změníme téma (např. zpívat vojenské nebo revoluční písně).
* Řekneme písmeno, na které musí protivník (jednotlivec či družstvo) začít zpívat píseň (lidovou píseň), příp. začít zpívat píseň, v níž bude obsaženo určité slovo (jméno, květina, vlastnost, vojáci…)

 • CHYBNÝ TEXT

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: text

Text, který vedoucí hry přečte, obsahuje několik chybných údajů. Soutěžící se snaží chyby najít a text opravit. Slavný francouzský spisovatel Jan Mareš napsal historický román “Jsem už velká dívka”. Tato kniha vypráví ve verších o zážitcích polární výpravy, která ztroskotala na severní točně. Této výpravy se zúčastnil také náš vědec Dick Sand a napsal o ní knihu “Lovci orchidejí”. Jan Mateš je náš spisovatel a napsal “Práče”. Kniha “Jsem už velká dívka” není historický román a napsala ji Helena Šmahelová. Kniha není veršovaná a nepíše se v ní o polární výpravě. O polární výpravě píše F. Běhounek v knize “Trosečníci polárního moře”. Dick Sand je hrdina knihy Patnáctiletý kapitán. Knihu “Lovci orchidejí” napsal F. Flos.

 • KDO JE LEPŠÍ ČTENÁŘ

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: úryvky z knih

Vedoucího hry si musí připravit dostatek úryvků z knih. Předčítá je soutěžícím a ti se snaží z úryvků určit název knihy a jméno autora. Boduje se zvlášť určení názvu i jméno autora, bod získá soutěžící, který řekl název, stejně jako soutěžící, který poznal autora. Text úryvku musí pochopitelně obsahovat dostatek informací – jména osob, název místa, časové určení apod. Knihy, z kterých jej vedoucí vybírá, mají odpovídat věku dětí, postihnout zájmy všech soutěžících a vedoucí by je měl znát.

 • KDO ZNÁ VÍCE KNIH

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny či dohromady

Pomůcky: papíry, tužky

Děti soutěží ve vyjmenování co největšího počtu názvů knih na dané téma. Nejde-li o širší soutěž s větším množstvím účastníků, stačí zvolit jen téma jediné. Pro velkou soutěž může vedoucí pro ilustraci přinést několik knih a rozložit je na hromádky podle jednotlivých skupin. Hřbety směřují k divákům. Každé ze soutěžících družstev (nebo každý jednotlivý soutěžící) dostanou v tomto případě téma jiné a názvy titulů říkají nahlas. Vybíráme podle věku dětí, podle literárních znalostí vedoucího hry, který musí správně posoudit zařazení té které knihy do určité skupiny. Např. Umělecko-naučné knihy, Historické knihy, Knihy básní, Knihy, které mají v názvu číslovku, Knihy, jejichž hrdiny jsou zvířátka, Knihy, jejichž názvy začínají určeným písmenem, Knihy, v jejichž názvu je jméno, Knihy z války.

 • KNIHOMOL

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny či dohromady

Pomůcky: knihy

Vedoucí hry rozdá dětem lístky s názvy knih (nebo přímo knihy). Soutěžící mají za úkol se sami rozdělit do “obsahově spřízněných” skupin podle předem určených námětů knih. (knihy veršů, knihy o přírodě, dobrodružné knihy, knihy o vojácích).

 • KTEROU KNIHU NAPSAL?

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: skupina a tři

Pomůcky:

Družstva mají několik sad písmen abecedy. Vedoucí hry klade otázky. Například: “Kterou knihu napsal Karel Čapek?”, “Kterou knihu napsal Jan Drda?” Členové družstev mají sestavit z písmen abecedy název některé knihy určeného spisovatele. Komu se to prvnímu podaří, vyhrává.
Obměna: Družstva nastoupí do řady a písmena si členové družstva našpendlí tak, aby vytvořila název knihy. Karty s písmeny by v tom případě měly mít velikost startovních čísel.

 • LITERÁRNÍ FANTY

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Soutěžící sedí v kruhu. První řekne název díla. Druhý zopakuje název díla a přidá autora, třetí název díla. Čtvrtý to celé zopakuje, doplní opět autora a přidá další název atd. Např. Příběh opravdového člověka – Boris Polevoj, Vítr se vrací – Petr Jilemnický, Na západní frontě klid… Komu chybí odpověď, odevzdá fant.

 • LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: literární znalosti

Hráči si napíší na papír do sloupce řadu jmen českých spisovatelů. Například: Tyl, Němcová, Neruda, Hálek, Jirásek, Neumann, Čapek, Olbracht, Majerová, Pujmanová. Na povel musí každý vedle jména spisovatele napsat nejméně tři jeho díla. Vyhrává ten, kdo nejdříve napíše největší počet děl uvedených spisovatelů.

 • NA SOUDCE

Druh: vědomostní

Místo: v místnosti

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: židle

Postavíme několik řad židlí (záleží na počtu soutěžících) tak, že nejvíce židlí je v poslední řadě; v dalších řadách směrem dopředu je vždy o jednu méně, takže v první řadě je pouze jedna židle. Soutěžící stojí na začátku hry kolem židlí, “soudce” (vedoucí hry) před židlemi. Soudce předčítá úryvek z knihy. Kdo první uhodne, posadí se do poslední řady a ti kdo uhodnou další úryvky, posadí se vedle něho. Při opětovném správném určení nového úryvku, poposedne sedící do bližší řady. Soudce předčítá dále úryvky a posuzuje, kdo první správně odpověděl – proto “soudce”. Hra pokračuje tak dlouho, dokud se absolutní vítěz (nebo první tři – podle dohody) nedostane až na první židli.

 • OTÁZKOVÝ SOUBOJ

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Klub se rozdělí na dvě družstva, která si střídavě dávají různé otázky z nejrůznějších oborů. (Historie, chemie, zeměpis, kultura, také ze současných událostí, nebo i z okolí klubu, např. jak se jmenuje správcová domu atd.) Za správnou odpověď si připisuje družstvo 2 body, za neúplnou 1 bod a za špatnou žádný bod. Snahou každého družstva ovšem je, vymyslet pro druhé družstvo otázku co nejtěžší a samo pak odpovídat co nejsprávněji.

 • VĚJÍŘ SPISOVATELŮ

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: lístečky

Vějíř je sestaven z lístečků, které jsou na jedné straně stejné (stejné barvy, prázdné nebo ozdobené otazníky pod.), na druhé straně (kterou soutěžící nevidí) jsou napsána jména spisovatelů. Vedoucí hry drží vějíř jmény k sobě; soutěžící ukáží na některý list, a tím si vyberou autora, o němž mají říci vše, co znají.
Obměna: Někdy je možno soutěžit pouze o znalost díla, jindy stačí říci jen dílo jediné – záleží na věku soutěžících i náročnosti soutěže samé.

 • ZÁVOD U TABULE

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli, u tabule

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: křída

Skupiny se postaví do zástupů asi 10-15 m od tabule. Vedoucí každého družstva má kousek křídy. Rozhodčí rozhodne o formě závodu a zvolí některý ze základních předmětů např. počty, zeměpis, přírodopis, gramatiku atd. Prvním v zástupech může přikázat, aby napsali na tabuli pětimístné číslo. Když to provedou, běží zpátky ke svému družstvu a předají křídu druhému. Druzí napíší jiné pětimístné číslo a obě čísla sečtou. Třetí závodníci musí například vydělit součet druhého závodníka) čtvrtí znásobit výsledek třetího atd. podle toho, jak určí rozhodčí.

 • ZNÁTE HLAVNÍ MĚSTA?

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: papír, tužky

Hráči každé družiny sedí za sebou v zástupu. Všechny družiny mají stejný počet hráčů. Každý vedoucí družiny si připraví papír a tužku. Na povel organizátora hry napíše na lístek nějaký stát a předá lístek dalšímu hráči své družiny. Ten napíše hlavní město tohoto státu, potom napíše ještě jiný stát a předá papír dalšímu hráči své družiny. Ten udělá totéž. Jakmile poslední hráč napsal hlavní město, předá rychle lístek organizátorovi hry. Družina, která je první hotova, dostává navíc dva body. Za každé správně napsané hlavní město je jeden bod. Státy a tedy ani města se nesmějí opakovat. Hru lze ztížit tím, že za každé správně napsané hlavní město, které se neopakuje u jiné družiny, jsou dva body, a za město, které se opakuje u dvou nebo více družin, je jen jeden bod. Hráči se pak snaží vybírat i méně známé státy a jejich hlavní města.

 • ZTRACENÍ POHÁDKOVÍ HRDINOVÉ

Druh: vědomostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupiny či dohromady

Pomůcky: lístečky

Děti mají za úkol složit správně k sobě lístečky se jmény hrdinů a s názvy pohádek, ke kterým hrdinové patří.
Plaváček – Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Gerda – Sněhová královna
Jiřík – Zlatovláska

Napsat komentář