Umělecké

 • BLÁZNIVÝ KRESLÍŘ

Druh: umělecká

Místo: s pevnou podložkou

Délka: do 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: velký papír, kreslivo

Pro každou skupinu zavěsíme na stěnu velký papír (balicí apod.), nejlépe proti sobě. Každá skupina dostane barevné křídy a oznámí vedoucímu hry, co bude kreslit (např. obytný dům, medvěda, louku atd.). Na znamení jdou první hráči z obou skupin k papíru a začnou kreslit. Každý smí nakreslit jen 3 čáry. Když jsou hotovi, jdou další, ale každý smí nakreslit vždycky jen 3 čáry. Hra pokračuje, dokud se nevystřídají všichni z obou skupin. Vyhrává nejlepší kresba.

 • MALOVANÉ PÍSNIČKY

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: do 60 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: fixy nebo tužky

Každé družstvo vždy vyšle jednoho zástupce. Tomu je ukázán název písničky. Tuto písničku má pak pomocí kresby oznámit zbylým členům družstva. To družstvo, které pozná, o jakou písničku jde, ji musí začít zpívat. Nejrychlejší družstvo získává bod. V případě, že nelze rozhodnout, které družstvo začalo písničku zpívat dříve, dostávají bod obě družstva. Hraje se podle dohody – např. do získání 5 bodů atd.

 • NA ČÁRY

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: do 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papír a tužka pro každého

Každý hráč má list papíru a tužku. Na dané znamení nakreslí každý na svůj papír libovolnou klikatou čáru a přidá list svému sousedu po pravé straně. Úkolem každého je doplnit čáru, kterou nakreslil jeho soused tak, aby vznikl obrázek, který něco představuje. Opět uspořádáme výstavu kreseb a vyhodnotíme nejlepší.

 • NA PĚVCE

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Jeden z hrajících začne zpívat známou píseň tak, že smí zazpívat pouze tři slova. Potom pokračuje vedle sedící hráč rovněž třemi slovy. Tak hra pokračuje, až se vystřídají všichni hrající. Musí se dávat dobrý pozor nejen na text a melodii, ale také, aby se dodržel počet slov. Kdo se splete, vypadává ze hry. Vítězí ten, kdo zůstal poslední. Hru lze obměnit tím, že místo na pěvce se hraje na básníka. Hodí se k tomu nejlépe některé známé básně, jako Vodník či další povinné básničky ze školy.

 • NA PŘÍSLOVÍ

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: do 60 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: dva větší papíry, dvě tužky

(Pohár Jirotkovy tety Kateřiny)

Hráči se rozdělí do dvou skupin. Skupiny se soustředí tak, aby se navzájem nerušily. Každá skupina dostane větší list papíru a tužku. Vedoucí hry si sedne mezi obě skupiny a připraví si dostatečnou zásobu přísloví. Po zahájení hry vyšlou obě skupiny k vedoucímu po jednom hráči, který jim pošeptá nebo dá přečíst stejné přísloví. Oba zástupci se pak rychle vrátí ke svým spoluhráčům, chopí se tužky a pokoušejí se co nejrychleji a co nejvýstižnějším způsobem přísloví nakreslit. Spoluhráči přihlížejí a snaží se uhodnout, o jaké přísloví jde. Kreslící ovšem nesmí žádným způsobem napovídat smí se jen a jen kreslit, nikoliv psát (ani číslice). Hrát se musí v naprosté tichosti. Ten, kdo si myslí, že už ví, o jaké přísloví jde, běží k vedoucímu a pošeptá mu je. Když se mýlil, vrací se zpátky ke skupině. Pokud hádal správně, vedoucí mu pošeptá další přísloví a nyní musí kreslit on. Takto hra pokračuje, až se vyčerpají všechna přísloví (nemá jich být méně než 5). Ta skupina, která je dřív hotova, získává bod. Může se pak hrát libovolný počet kol s dalšími pěticemi přísloví. Vítězí skupina, která získá největší počet bodů.

 • NÁPOVĚDA

Druh: umělecká

Místo: u stolu

Délka: do 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: pro každého papír a tužka

Jeden z hráčů, který hru vede, diktuje ostatním a ti kreslí. Záleží na tom, aby kreslili přesně podle nápovědy. Diktovat lze krok za krokem nebo můžeme hru ztížit tak, že celý postup přečteme najednou.
Příklad: Nakreslete tři obdélníky vedle sebe. V levém obdélníku rozdělte svislou stranu na tři díly. Z bodů, které označují třetiny veďte dvě rovnoběžky s vodorovnými stranami obdélníku. Prostřední obdélník rozdělte svislou čarou na dvě poloviny a pravou polovinu rozdělte na dva stejné pravoúhlé trojúhelníky atd.

 • PĚT TEČEK

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papír s tečkami a tužka pro každého hráče

Vedoucí hry si připraví tolik listů papíru, kolik je hráčů. Na každý nakreslí 5 teček a rozdá je hrajícím. Úkolem každého je nakreslit lidskou postavu tak, aby z těchto pěti teček měla dvě na rukou, dvě na špičkách nohou a pátou na špičce nosu. Chcete-li, aby všichni měli stejnou předlohu, složíte papíry na sebe a tečky propícháte špendlíkem. Na daný povel začínají hráči kreslit všichni samostatně. Nakukovat přes rameno k sousedovi se nepovažuje za čestné. Po skončení hry se obrázky vystaví, posoudí a nejlepší ocení.

 • PÍSNĚ

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: libovolná

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Vedoucí určí jedno slovo (voda, kůň, …). Úkolem posádek je zazpívat alespoň jednu sloku písně, kde se dané slovo vyskytuje. Posádky se střídají, písně se nesmí opakovat. Posádka, která zpívala jako poslední, začíná druhé kolo.

 • PÍSNIČKÁŘI

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: do 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: otázky

Soutěž je ideální pro znalce národních, lidových, trampských, folkových a jakýchkoliv jiných písní. Vedoucí hry klade soutěžícím jednotlivcům nebo i družstvům různé otázky a odpověď smí dostat jedině písničkou, nebo její částí. Vyhrává to družstvo nebo ten jednotlivec, které odpoví na nejvíc otázek.

 • POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady, max. 10 lidí

Pomůcky: tužka a větší papír pro každého hráče

Všichni hráči potřebují tužku a větší papír. Dohodnou se, co se bude kreslit, zda muž či žena nebo zvíře. Začíná se od hlavy, kterou všichni nakreslí, založí papír tak, aby nebylo vidět co nakreslili, a podají svému sousedu. Ten pokračuje v kresbě krku a stejným způsobem odevzdá papír dalšímu hráči. Postupně se tak nakreslí ruce, trup k pasu, nohy ke kolenům, nohy ke kotníkům. Předposlední přikreslí boty a poslední připíše, koho portrét představuje. Na závěr se uspořádá výstava portrétů.

 • SLEPCOVA KRESBA

Druh: umělecká

Místo: u stolu

Délka: 40 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: pastelky a papír

Každý hráč dostane list papíru a pastelku. Pak si všichni sednou kolem stolu se zavázanýma očima a vedoucí hry zvolí nějaký poměrně jednoduchý předmět, který mají za úkol nakreslit, jako např. dům, strom, obličej apod. Když je kresba hotová a všichni se domnívají, že úkol splnili, požádá je, aby obrázek ještě doplnili, jako např.:
přikreslete na stromě ptáčka a v pozadí kopec nebo nakreslete v ústech cigaretu či třeba nakreslete do oken záclony a auto před vchodem. Zvítězí nejhezčí obrázek.

 • UHODNI PÍSEŇ

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: do 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči určují písničku podle klepaného taktu. Hádají písničku, jejíž část jim vedoucí zapíská nebo zahraje.

 • VERNISÁŽ

Druh: umělecká

Místo: se stolem

Délka: 120 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: lepidla, nůžky, pastelky, čtvrtky, krepák atd.

Družstva dostanou za úkol na určitý námět (např. bazilišek) pomocí papíru, pastelek a přírodního materiálu vytvořit pod vedením uměleckého vedoucího své umělecké dílo. Výtvory se pak vystavují a hodnotí.

 • VLASTNÍ VEČER

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 90 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papír a tužky

Na začátku akce se zvolí téma a každý účastník na něj má napsat povídku, básničku, hru, fejeton, reportáž…
Literární výtvory se čtou v průběhu jednoho večera.

 • ZPĚVÁNKY

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: libovolná

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Soutěží dva, nebo ještě lépe více alespoň tříčlenných celků. Jedna skupina začne zpívat nějakou písničku, po určité době ji přeruší, počítá pomalu do tří a další skupina musí zazpívat jinou píseň, v níž se vyskytuje nějaké slovo z předešlé písně. Skupina, která si nemůže vzpomenout na další píseň pochopitelně vypadává. Tutéž píseň není možné použít vícekrát. Obory písní doporučujeme neomezovat.

 • KRESBY NA POKRAČOVÁNÍ

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dvě či více skupin

Pomůcky: pruh papíru 10cm široký a 3m dlouhý

Na dané znamení nakreslí jeden z každého družstva něco na papír. Jakmile kresbu skončí, postoupí papír dalšímu hráči, který několika slovy popíše, co kresba znamená. Pak kresbu založí a text předá delšímu hráči, který podle něho nakreslí další obrázek. Tak hra pokračuje, až se všichni vystřídají. Poslední hráči družstev odevzdají papír vedoucímu hry, který ukáže všem hráčům kresby a předčítá slovní doprovod k nim. Družstvo, které podle názoru vedoucího hry řešilo kresby a popisy nejvtipněji, vítězí.

 • KRESLENÁ PÍSEŇ

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kreslící potřeby, papíry

Každý hráč si vybere píseň (či literární dílo), jejíž první verše se dají znázornit kresbou, např. Tluče bubeníček, Pod našima okny, Andulko Šafářová apod. Obrázek nakreslí a odevzdá. Všechny obrázky se očíslují a vyloží na stole.
Kdo správně uhodne nejvíce obrázků, vyhrává.

 • MALÁ RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: míčky s cedulkami

Vedoucí hry hodí mezi děti několik míčků, na kterých jsou nalepené různé obrázky. Například: zvířátka, květiny, ptáci, děti, nářadí, stroje, hvězdy, slunce, vojáci atd. Kdo chytne míček, prohlédne si obrázky; pokud zná básničku na námět některého obrázku, přihlásí se do soutěže. V případě, že básničku nezná, hodí míček dalšímu, sám ovšem ze hry vypadá.
Příprava: vedoucí polepí míčky obrázky.

 • MALOVANÉ PÍSNIČKY II.

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papíry a tužky

Každý hráč dostane papír, vybere si nějakou písničku, jejíž verše se dají jednoduše nakreslit (např. “Na tý louce zelený” apod.). Poté každý svoji písničku namaluje, vedoucí obrázky očísluje a rozloží po stole. Pak si všichni hráči prohlédnou vystavené obrázky a napíší k číslům názvy písniček, které si myslí. Kdo uhodne nejvíce správných názvů písniček (vlastní se nepočítá), vyhrává.

 • MOJE PRÁZDNINY

Druh: umělecká

Místo: u rovné plochy

Délka: 120 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, staré časopisy, nůžky, lepidlo

Vyrobte sešitky a stránky v nich nadepište: Moje nejstarší fotografie, Máj nejnovější snímek, Kdo šel se mnou, Jak jsme šli, Kam jsme šli, Jak jsme bydleli, Lidé, které jsme potkali, Nehoda, Jak to skončilo, Naše nejšťastnější chvíle, Málem se stalo neštěstí, Konec atd. Pak dejte každému chlapci jeden starý obrázkový časopisy nůžky, lepidlo a vybídněte ho, aby vystřihal z časopisu obrázky a nalepil je do své knížky na nadepsané stránky. Může tak vytvořit veselé kombinace, a je-li bystrý, i poetické.

 • PICASSŮV ATELIÉR

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: čtyřčlenné skupiny

Pomůcky: kreslící potřeby, papír, šátky

Družstva soutěží v nakreslení určitého výjevu – např. zvířete (osla, slona, žirafy apod.). První kreslíř nakreslí na tabuli se zavázanýma očima hlavu určeného zvířete, druhý kreslíř si zjistí polohu nakreslené hlavy vzhledem k okrajům tabule, pak mu vedoucí hry zaváže oči a hráč nakreslí tělo zvířete. Třetí nakreslí stejným způsobem nohy a čtvrtý ohon. Určená umělecká porota ocení dílo a přidělí mu 1-5 bodů. Vítězí družstvo, které získá nejvíce bodů.
Námět možno měnit: tank, letadlo, výsadkář apod.

 • PORTRÉTY

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, tužky

Hráči sedí v kruhu a každý kreslí portrét svého souseda po levici. Vedoucí pak portréty sebere, očísluje, aby je bylo možno identifikovat, a pak je vystaví. Hráči se snaží uhodnout, koho který portrét představuje.

 • SOUTĚŽ MASEK

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kreslící potřeby, papíry, nůžky, …

Hráči mají za úkol zhotovit si z připravených pomůcek sami masku. Po uplynutí určité doby si každý masku nasadí a defiluje před ostatními, kteří dělají porotu.
Obměna: stanovit určitý druh masky, např. postavy z Haškových “Osudů dobrého vojáka Švejka” (Švejk, Paní Müllerová, feldkurát Otto Katz, poručík Dub, apod.) nebo stejnou masku (např. požárník).

 • VYPRÁVĚČKA

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Jeden z nás začal vyprávět legrační smyšlený příběh a najednou uprostřed věty přestal. Na koho ukázal, ten musel v příběhu pokračovat. Po několika větách i on skončil a ukázal na dalšího. A tak se pomalu odvíjel příběh námi všemi vytvořený.

 • ZPĚVÁCKÝ SOUBOJ

Druh: umělecká

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dva

Pomůcky:

Uspořádáme ho stejně jako řečnický souboj, protivníci však nemluví, ale současně zpívají různé písničky. Někdy soutěži místo dvou jedinců dvě skupiny.
Při další obměně pískají soupeři různé melodie.

 • ZVĚŘINEC

Druh: umělecká

Místo: kdekoli, u tabule

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: křída

Každý hráč dostane kousek papíru, číslo a jméno některého zvířete, například 1. slony 2. myš atd. Vedoucí pak postupně vyvolává jednoho hráče po druhém k tabuli, aby tam namaloval to zvíře, které má uvedeno na svém papírku. Na kresbu je vymezena 1 minuta. Ostatní hráči se pokoušejí uhodnout zvíře na tabuli a svůj úsudek zapíší spolu se správným číslem na zvláštní papír. Když je seznam úplný, vedoucí čte správná jména a hráči opravují chyby. Pokud se hry neúčastní dost hráčů umělecky nadaných, výsledky bývají strašné.

Napsat komentář