Názvosloví

Rejstřík pedagogických pojmů

Nápověda:

001

Pedagogický pojemVysvětlení
Abreaktivní psychoterapiehlubinnou abreaktivní psychoterapií se dají řešit různé deprese, neurózy, vztahové problémy, poruchy spánku, stresy, pocity nejistoty, nepřiměřené reakce, fóbie, fyzické bolesti, závislosti, sexuální problémy, deviace, poruchy osobnosti
Adaptaceproces, jímž se organizmus přizpůsobuje životním podmínkám, ve speciální pedagogice může být považována za úspěšný stupeň socializace postiženého člověka
Afektivitacitová stránka psychiky, v dětství a pubertě převládající složka duševního života, v dospělosti více ovládána rozumovou činností
Agorafobiestrach z otevřeného prostoru
Akupediestarší název pro speciální pedagogiku osob s poruchami sluchu
Ambidexterčlověk, který je přibližně stejně obratný na pravou i levou ruku
Amblyopietupozrakost
Ambidextrielateralita nevyhraněná - nevyvinutá, nevyjádřená, považuje se za nižší vývojový stupeň
Amputaceoperativní odnětí části těla, končetiny nebo její části
Analyzátorsmyslový orgán s dostředivými nervovými drahami, jejich zakončení je v mozkové kůře
Anamnézadůležitá součást každého vyšetřování, rodinné a sociální poměry (rodinná anamnéza), celkový biologický, neuropsychický vývoj, zjištění nynějšího chorobného stavu (osobní anamnéza)
Anomáliezjevná odchylka od toho, co je typické nebo normální, ale ještě nezahrnuje patologický stav
Anorexienechutenství
Antisociální chováníprotispolečenské chování, která svými důsledky poškozuje společnost, vede k ohrožení až zničení společenských hodnot
Arteterapiespeciální psychoterapeutická metoda, terapie prostřednictvím výtvarného umění
Asfyxiedušení z nedostatku kyslíku ve vzduchu a v tkáňových buňkách (například stav dušení dítěte při porodu
Asimilace specifickávada řeči, jedinec spodobuje hlásky podobné artikulačně nebo zvukově, pokud se vyskytují v těsném sousedství, zatímco izolované tvoří bez potíží, může být příčinou některých dysortografických symptomů
Asociální chováníjednání, které neodpovídá společenské morálce (společenským normám), ale ještě nedosahuje intenzity ničení společenských hodnot (záškoláctví, narkomanie)
Asteniecelková tělesná slabost
Atetózadruh nepotlačitelných pohybů trupu, hlavy, končetin, pohyby jsou pomalé, takzvaně červovité
Auraspecifické pocity bezprostředně předcházející epileptickému záchvatu (mohou být zrakové, sluchové, čichové)
Balbuties(koktavost) porucha plynulosti řeči, zadrhávání v řeči, vzácněji v písmu, vzniká u dítěte v období rozvoje řeči, někdy je posuzována jako dětská neuróza
Bezprizornoststav opuštěnosti, trvalého ponechání mladistvého bez dozoru
Binokulárnívidění oběma očima za jejich vzájemné spolupráce
Bradypsychismuszpomalení tempa duševní činnosti
CNScentrální nervová soustava
Defektchybění, nedostatek některého orgánu, jeho části nebo jeho funkce
Defektologievěda o člověku s defektem, nauka zkoumající příčinu a podstatu defektů, jejich vliv i důsledky na psychiku i na společenské vztahy postiženého člověka
Deformaceznetvoření, vrozená nebo získaná vada, nesprávný tvar některého orgánu nebo části těla, například lebky, končetin, kloubů
Degeneraceúpadek ve vývoji, ztráta nebo zeslabení určité funkce nebo schopnosti nutné k životu, rodový úpadek
Demencepozději vzniklý úpadek duševních schopností, rozumových i povahových (zjistitelné nejdříve po druhém roce věku - domluvená hranice)
Depistážcílené vyhledávání postižených nebo ohrožených jedinců
Depravacemravní sešlost nebo zvrácenost nejčastěji v důsledku nevhodných vnějších vlivů u jednice původně normálního
Deprivacepsychický stav, který vzniká nejsou-li po dlouhou dobu uspokojovány žádoucí duševní nebo hmotné potřeby, zvláště u dětí, které vyrůstají v sociokulturně nepodnětném prostředí v rodině nebo v ústavním zařízení
Determinaceurčení, vymezení
Dětská mozková obrna (DMO)porucha řízení hybnosti, vývoje řízení hybnosti a jiných centrálních funkcí, vzniká v důsledku postižení mozku v nejranějších obdobích, příčiny DMO mohou být prenatální, perinatální i postnatální
Diagnózarozpoznávání nemocí, postižení, jejich následků, vrozených i získaných poruch a vad (lékařská, psychologická, speciálně pedagogická)
Dificilitatěžkosti v pžizpůsobování se rodině, škole, kolektivu
Diparetická forma DMOspastické (nůžkovitá chůze, nebo po špičkách) ochrnutí dolních končetin
Dispenzariceevidování a sledování vývoje postiženého jedince
Dispozicevloha, předpoklad, sklon, náchylnost
Distančnívzdálený
Downova chorobaoligofrenie, mentální retardace, (mongoloismus), vrozené postižení způsobené trisomií chromozomů - genetická porucha
Dysartrieporucha článkované (artikulační) složky řeči
Dysfunkcefunkční rozladění, které je možné u kterékoliv funkce
Dysgrafiespecifická porucha psaní, nedovede napodobovat tvary, zaměňuje je, zrcadlově obrací, písmo je těžkopádné, neuspořádané, vyskytuje se často v souvislosti s lehkou mozkovou dysfunkcí
Dyskalkuliespecifická porucha matematických schopností, projevuje se výrazným deficitem matematického faktoru v poměru k ostatním faktorům struktury rozumových schopností
Dyskinetická forma LMDprojevuje se nepotlačitelnými pohyby, nejčastěji prudkými, červovitými, zejména u malých dětí
Dysláliesouborné označení pro různé formy nesprávné nebo porušené výslovnosti jednotlivých hlásek
Dyslexiespecifická porucha učení projevující se obtížemi při výuce čtení běžným postupem při normální inteligenci a sociokulturní příležitosti, nejčastěji se vyskytuje na podkladě LMD
Dysmuzieněkdy řazena k specifickým poruchám učení, jde o nedostatek smyslu pro vnímání hudby v jejich základních komponentách
Dysortografiespecifická porucha učení, nejčastěji se vyskytuje ve spojení s dyslexií, porucha pravopisu podobná dyslexií
Dyspinixiepřiřazována k specifickým poruchám učení, projevuje se poruchou kreslení
Dyspraxiečástečné snížení schopnosti vykonávat motoricky složitější úkony
Dystrofie svalová progresivní (myopatie)plíživé degenerativní onemocnění svalů, nemoc začíná v dětství, postihuje svaly na kořenech končetin, postupně ztrácí funkce, svaly jsou chabé, atrofické, reflexy vyhasínají
Emocecitová sféra. úroveň citového prožívání
Endogenníz vnitřních příčin
Enkoprézaneschopnost zadržet stolici
Enurézapomočování, diurna - denní pomočování, nocturna - noční pomočování, zpravidla jde o neurotický projev
Epilepsienemoc projevující se záchvaty bezvědomí, popřípadě zastřeného vědomí, případně křečovitými stavy
Etiologienauka o příčinách nemocí, defektů
Etopedieodvětví speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláváním obtížně vychovatelných dětí a mládeže
Exogenníz vnějších příčin
Exploracevyšetřování, zjišťování
Extencenatažení pohybem v kloubu (například paže)
Extrovertpovahový typ, zaměřený na zevní svět, živý s bohatými zájmy
Facilitaceusnadnění
Fixacezpevnění, ustálení
Flexeohnutí (například paže) pohybem v kloubu
Flexibilníohebný
Fobieneurotický strach před někým, před něčím, nebo před určitou činností
Foniatrielékařský obor zabývající se fyziologií a patologií chorob hlasu
Globálnísouhrnný, celkový
Handicappostižení, nevýhoda, znevýhodnění, které zatěžuje výrazně výkon nebo plnění nějakého úkolu významného pro jedince
Hemiparézačástečné ochrnutí jedné poloviny těla v rovině vertikální
Hemiplegieúplné ochrnutí jedné poloviny těla ve vertikální rovině
Hemisférapolokoule mozku
Hereditárnídědičný
Heterogennírůznorodý
Hluboká mentální retardacenejtěžší mentální postižení (starší termín - hluboká idiocie)
Homogennístejnorodý
Hydroterapievodoléčba
Hyperaktivitaporucha volního jednání ve smyslu nadměrné zvýšené dynamiky chování
Hypermetropiedalekozrakost (refrakční vada zraku)
Hyperkinezanadměrná (chorobná) mimovolní pohyblivost, v projevech rozeznáváme částečnou nebo celkovou (druhy: atetóza, chorea)
Hypertoniezvýšení svalového napětí
Hypoaktivitaporucha volního jednání ve smyslu útlumu činnosti a chování
Hypotoniesnížení svalového napětí
Charakterzákladní vlastnost struktuy osobnosti projevující se v různých situacích týmž rysy, strukturální základ projevů osobnosti
Choreaoznačení druhu nepotlačitelných (mimovolných) pohybů, jde o drobné, rychlé a četné pohyby takzvaně choreatické, jež se vyskytují ponejvíce u dětí školního věku
Chromozomystrukturální útvary buněčného jádra, vznikající při buněčném dělení jako dva petlicovité útvary, které se od sebe oddělí, jsou vlastními nositeli genů, dědičných vlastností organismů
Infantilismusustrnutí vývoje na dětském stupni
Inkluzeideální míra socializace pro zdravotně postiženého jedince, která se v průběhu školní docházky realizuje úplným a rovnoprávným zapojením zdravotně postiženého jedince do všech činností probíhajících ve třídě, ve škole a po skončení školní docházky úplným začleněním zdravotně postiženého jedince do společenského života včetně jeho pracovního uplatnění
Instabilita psychomotorický neklid, nápadně zvýšená frkvence pohybů, emocionální a pohybová nestálost, zvláště například u LMD a v dalších případech onemocnění neurologické povahy
Insuficiencenedostatečnost, snížený, nevyhovující stupeň určité funkce nebo činnosti
Integrované vzdělávání(integrace pedagogická) společné vzdělávání zdravotně postižených žáků s nepostižitelnými žáky (v ČR jde stále ve většině případů o integraci částečnou)
Integritacelistvost, neporušenost všech struktur a funkcí osobností
Interakcevzájemné působení dvou nebo více činitelů
Kapacismusvadná výslovnost hlásky k
Kauzálnípříčinný
Kazuistikaspeciálně pedagogická diagnostická metoda popisu a analýzy jednotlivých případů
Klaustrofóbiestrach z uzavřených prostor
Kokatavost(balbuties) porucha plynulosti řeči, zadrhávání v řeči, vzácněji v písmu, vzniká u dítěte v období rozvoje řeči, někdy je posuzována jako dětská neuróza
Komparacesrovnávání
Kompenzacenáhrada, výměna, vyrovnání
Komunikacesdělování, komunikace využívá výrazových prostředků - slovní (verbální) a neverbální (nonverbální)
Kontinuitasouvislost, nepřetržitost
Koordinacesouřadnost, přiřazení, uspořádanost, harmonicky uspořádaná souhra pohybů
Kretenismussoubor projevů vrozeného snížení funkce štítné žlázy, charakteristický je utlumený tělesný a duševní rozvoj
Kvocient inteligenční(IQ) číselný údaj k vyjádření úrovně rozumové vyspělosti, vypočítává se jako podíl mentálního věku zjištěný standardním inteligenčním testem ke skutečnému biologickému věku jedince a násobí se stem
Labilitanevyváženost, rozkolísanost, nestálost
Lambdacismusvadná výslovnost hlásky L
Latencedoba, jež uplyne od podnětu k projevu reakce
Latentnískrytý
Lateralitaasymetrie párových orgánů, hybných (ruka, noha), senzorických (oko, ucho), ten z párových orgánů, který je řízen z dominantní hemisféry je orgán vedoucí, jím koná člověk jemné úkony lépe
Lateralita vyhraněnávšechny vedoucí funkce jsou řízeny z jedné mozkové hemisféry (praváctví, leváctví)
Lateralita zkříženáněkteré vedoucí funkce jsou řízeny z jedné mozkové hemisféry, jiné vedoucí funkce z druhé hemisféry
Lateralita nevyhraněnánevyvinutá, nevyjádřená, považuje se za nižší vývojový stupeň (ambidextrie)
Letargiestav chorobného útlumu, spavosti, nejčastěji na podkladě postižení CNS
Lézepoškození určité struktury (z hlediska lokalizace může být léze mozková, míšní, periferně nervová)
LMDlehká mozková dysfunkce
Logopedieobor speciální pedagogiky, jehož předmětem je výchova správné řeči, náprava řeči a dorozumívacích schopností
Luxacevykloubení, při kterém oba konce (hlavice a jamka), ztrácejí dotyk úplně nebo částečně (subluxace)
Malformacezrůdnosti, vývojové vady střední závažnosti, mnohé se dají léčebně ovlivnit, odstranit, nebo alespoň zlepšit (rozštěp rtu, horních čelistí, zúžení různých částí trávicí trubice)
Meningokélievyhřeznutí míšních plen, nejčastěji v krajině bederní, kde se vytvoří vak, ve kterém jsou pleny a mozkomíšní mok, odstraňuj se operací
Meningomyelokélievýhřez míšních plen a míchy při rozštěpu páteře
Metabolizmuslátková výměna, složitý proces řízený endokrinologicky
Monosenziorální přístupredukční metoda, která se zaměřuje na maximální rozvíjení postiženého senzoru (funkce) bez podpůrného využití jiných funkcí
Motivpohnutka vědomého jednání, pohnutka, příčina činnosti
Motivacepohnutka k jednání, souhrn podnětů vedoucích k jednání a ovlivňujíc chování jedince, dále cíle, zájmy a postoje vědomé i nevědomé
Motorikasouhyb všech pohybů lidského těla, celková pohybová schopnost organismu
Multisenzoriální přístupreedukační a kompenzační činnost, která i když se zaměřuje na postiženou funkci, využívá jako pomocných činitelů i funkci zdravých
Mutismusoněmění
Mutismus elektivníjedinec odmítá mluvit jen s určitou osobou (s učitelem nebo ve škole vůbec), ač jinde (doma) mluví bez zábran
Muzikoterapieléčení hudbou, speciální psychoterapeutická metoda používaná nejčastěji jako terapie doplňující
Myopatieprogresivní svalová dystrofie, plíživé degenerativní onemocnění svalů, choroba začíná vždy v dětství na kořenech končetin
Myopiekrátkozrakost, refrakční vada zraku
Neurózafunkční nervové onemocnění bez organického nálezu, příčiny jsou psychogenní, neuróza dětská - zvýšený výskyt na počátku školní docházky (projevy: tiky, enuréza, eventuálně koktavost)
Oftalmopedieobor speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláváním zrakově postižených osob
Oligofreniementální retardace, jde o nedostatečný vývoj celé osobnosti postiženého po stránce duševní, někdy i s tělesnými anomáliemi, je způsobena organickým poškozením mozku
OSPODOdbor sociálně právní ochrany dětí, orgán péče o děti, označení oddělení péče o děti odboru sociálních věcí městského úřadu, eventuálně magistrátu
Ortopedie(Orthopedie), nauka o vadách nosného a hybného systému a lékařský obor, který se zabývá léčením těchto vad
Ortoptikavědní obor náležící do oftalmopedie, zabývá se dosažením a udržením rovnováhy okohybných svalů při vidění, tím je umožněno dokonalé prostorové vidění
Osobnostnejčastěji je definována jako celek duševního života člověka
Paměťschopnost přijímat, podržovat a znovu oživovat minulé vjemy, také definována jako schopnost organizmu uchovat strukturované informace v čase
Parciálníčástečný, dílčí
Patickýoznačení pro nemocnění, chorobný, blíže neurčený stav
Permeabilitapropustnost
Písmo zrcadlovézáměny zrcadlově nebo tvarově podobných písmen při čtení a při psaní (b - d, p - g, m - n, h - k, t - j, J - C), jde o častý a typický projev dyslexie a dysgrafie, také označováno jako inverze
Porucha školní přizpůsobivostiobecné označení pro poruchy chování vyskytující se u některých dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, nebo pro poruchy chování vzniklé nesprávnou výchovou dětí převážně v předškolním období, projevují se například psychomotorickým neklidem, nutkavými pohyby, grimasami, roztěkaností, nesoustředěností, zvýšenou unavitelností, agresivitou, podrážděností, nedostatkem sebekontroly, neúměrnými reakcemi, náladovostí, tito žáci jsou rozumově v normě
Poruchy chováníporušený vztah k výchově, k sociálnímu okolí, vyskytují se často u mládeže ze sociálně patologického prostředí, při výchově těchto jedinců jde o reedukaci (rehabilitaci celé osobnosti)
Poruchy a vady výslovnosti(dyslálie) souborné označení pro různé formy nesprávné nebo porušené výslovnosti jednotlivých hlásek
Pozornostaktuální stupeň aktivity psychických funkcí, které jsou aktivovány psychickými silami (pudy, city, vůlí)
Primárníprvotní
Prognózapředpověď, odhad průběhu nemoci, postižení
Pseudooligofrenievýchovná zanedbanost, označení pro typ mentální retardace, kdy příčiny netkví v organickém poškození mozku, nýbrž je třeba je hledat v nepodnětném sociokulturním prostředí jedince
Psychagogikajedna z forem psychoterapie, která vede klienta cílevědomě k tomu, aby sám vlastním rozumem a vlastními silami dospěl ke zdravému způsobu života, k revizi nesprávných postojů
Psychodiagnostikaoblast aplikované psychologie, v níž jde o rozpoznávání a určování vlastností a schopností osobnosti
Psychomotorikasouhrn pohybových projevů člověka, které jsou odrazem jeho psychického stavu
Psychopediespeciálně pedagogická disciplína, která se zabývá teorií a praxí výchovy a vzdělávání především jedinců mentálně retardovaných
Reedukaceoznačení pro speciálně pedagogické metody (postupy), které rozvíjejí nevyvinuté funkce nebo napravují porušené funkce a činnosti v oblasti postiženého analyzátoru
Regulaceřízení, upravování, uspořádání
Rehabilitacejde o metodu (postup), kdy upravujeme nejen postiženou funkci samotnou, ale zároveň nám jde o rehabilitaci celé osobnosti (psychiky)
Reparacechirurgická nebo protetická úprava orgánového defektu (vzniklého vývojově, po nemoci, po úrazu)
Retardacezpomalení, zpoždění
Retardace mentálnízpomalení, zpoždění duševního vývoje projevující se ve více oblastech života mentálně retardovaného jedince, dominantní je postižení v oblasti intelektové
Rotacismusnesprávná výslovnost hlásky R
Rotacismus bohemicusnesprávná výslovnost hlásky Ř
Segregaceoddělení výchovy a vzdělávání zdravotně postižených jedinců od výchovy a vzdělávání majoritní části populace, tj. osob bez zdravotního postižení
Sekundárnídruhotný
Sigmatismusnesprávná výslovnost sykavek
Socializaceproces, při kterém dochází k postupné přeměně člověka jako biologické bytosti v bytost společenskou (zoon politikon), je to proces kultivace člověka, jeho zařazení do společnosti
Somatopedieobor speciální pedagogiky, jejímž předmětem je výchova a vzdělávání dětí a mládeže tělesně postižené, chronicky nemocné a zdravotně oslabené
Strabismusšilhavost
Strespsychický tlak, napětí, zátěž, eventuálně tíseň, do něhož se dostává organizmus ohrožený nebo zasažený působením silných nepříznivých činitelů
Střední mentální retardacestřední stupeň mentálního postižení, starším názvem imbecilita
Submisetendence jedince podřizovat se, být poddajný, ovladatelný
Surdopedieobor speciální pedagogiky, jejímž předmětem je výchova a vzdělávání dětí a postižené nedoslýchavostí a hluchotou
Symptompříznak
Syndromskupina symptomů
Syntéza (SAS)sluchová analýza a syntéza, rozklad zvukového tvaru na jednotlivé hlásky a jejich opětovné složení, jejich rozlišení, (HAS) - blesková analýza a syntéza, rozklad a sklad slov na písmena (nutný předpoklad čtení a psaní - fonematický sluch)
Talentzvláště vysoká úroveň nadání, schopnost v určité oblasti
Temperamentvrozený soubor vlastnosti citové vzrušivosti podle typu vyšší nervové činnosti, který je dán vztahem vlastností procesů podráždění a útlumu, dynamický základ osobnosti
Tenzenapětí, tenze neurotická - napětí podmíněné zvýšenou nervozitou
Terapieléčba
Testytesty didaktické (standardizované) zkoušky stanovující míru vědomostí, stupeň ovládnutí učiva, testy inteligenční - označení standardizovaných zkoušek rozumové vyspělosti jedince
Těžká mentální retardacetěžký stupeň mentálního postižení, starám názvem idiocie
Tikpůvodně účelné pohyby (mrkání, kroucení) které se však objevují zcela nevhodně v rozrušení nebo i v klidu
Traumaúraz, poranění tělesné i duševní
Úroveň aspiračníúroveň nároků a očekávání, které si člověk klade při dosahování určitých cílů, výkonů
Verbálníslovní
Verbální a neverbální složka intelektuverbální - obsahová a formální stránka řečového projevu, slovní porozumění, neverbální (též názorová, performační) - řešení logických, praktických a teoretických problémů bez závislosti na jazykových schopnostech
Vnímáníproces poznávání základních vlastností předmětů a jevů prostřednictvím receptorů
Vlastnosti psychickéschopnosti individua zákonitě odpovídat na určité objektivní podněty určitými psychickými činnostmi a projevy, psychické vlastnosti jsou určovány faktory vrozenými a prostředím získaným (výchovou)
Vůlevolní jednání je jednáním směřujícím k dosažení vědomě stanovených cílů
Výchova perfekcionistickánevhodná forma výchovy, kdy rodiče neúměrně přepínají nároky na dítě bez ohledu na jeho možnosti a dispozice, soustavným přetěžováním duševní stav a kondici neurotizují a dohánějí k obraným postojům
Výchova ochranářská(též protekční, rozmazlující) nevhodná forma výchovy, kdy rodiče pro své děti vyžadují přepjaté ohledy a úlevy, jeho nedostatky zastírají, nedovolují mu povahově vyspět a osamostatnit se
Výkony intelektovésplnění stanovených norem (měřeno testy inteligence) pro jednotlivá věková období
Záškoláctvíopakovaná neomluvená absence žáka
ZdTVzdravotní tělesná výchova
Zralost školnídosažení takového stupně vývoje dítěte, které mu umožní bez problémů se účastnit školního vyučování
Dedukcepostup od obecného k jednotlivému, při kterém se na základě argumentů, které se považují za správné, logicky vyvozuje pravdivý závěr
Indukcedruh usuzování, ve kterém se z několika jedinečných, často dílčích úsudků odvozují obecné závěry
Syntézapostup, který na základě zkušenosti, zjištění nebo logiky postupuje od nejjednodušších pojmů, znalostí, zjištění nebo výpovědí ke složitějším
Analýzapředstavuje takový postup, při kterém se objekt, jev zkoumá nejprve jako celek a postupně se přechází k jeho částem
Základní výzkumčinnost zaměřená na řešení zásadních, klíčových otázek pedagogické teorie
Průzkumnižší forma empirického zkoumání, než je výzkum. Jejím cílem je sice získávat terénní data, ale ne budovat vědecké teorie
Výzkumaktivita specializovaných odborníků s příslušným vzděláním a kvalifikací s cílem budovat vědecké teorie
Sociogramzpůsob vyhodnocení sociometrického testu ve formě grafického znázornění výběrů respondentů
Reliabilitapřesnost a spolehlivost výzkumného nástroje a výzkumných zjištění
Validitaplatnost metody
Případová studiehloubkový výzkum jediného případu
Předvýzkum"generálka" výzkumu, v níž se vyzkouší všechny podstatné prvky projektu včetně výzkumného nástroje
Obsahová analýzametoda hodnocení informační náplně textu (novin, učebnice, historického dokumentu, žákovských prací).
Nezávisle proměnnáproměnná, která způsobuje očekávaný efekt na závisle proměnnou, např. vyučovací metoda (nezávisle proměnná) bude mít očekávaný efekt na znalosti žáků (závisle proměnná)
Modusúdaj, který má největší frekvenci v distribuci dat
Mediánbod v distribuci dat, nad kterým a pod kterým je 50% dat
Longitudinální výzkumvýzkum, při kterém se skupina subjektů zkoumá opakovaně obyčejně v průběhu delšího času (během několika měsíců, několik let)
Likertova škáladruh škály, která se skládá z tvrzení a (obvykle) z pěti stupňů, pomocí kterých respondent vyjádří svou míru souhlasu či nesouhlasu
L otázky (lži otázky)otázky zaměřené na kontrolu upřímnosti respondenta. Týkají se společensky nežádoucího chování, kterého se však lidé dopouštějí
Kvantitativní výzkumvýzkum založený na předpokladu, že existuje objektivní realita, která je relativně neměnná v průběhu času av různém prostředí a dá se objektivní, měřením zachytit
Kvalitativní výzkumvýzkum založený na předpokladu, že existuje objektivní realita, která je relativně neměnná v průběhu času av různém prostředí a dá se objektivní, měřením zachytit
Interviewvýzkumná metoda založená na ústním kladení otázek
Gaussova křivkakřivka tzv. normálního rozdělení frekvence jevů. Má symetrický zvonový tvar a na obou koncích křivky jsou jevy, které mají nejmenší frekvenci, uprostřed jsou jevy, které mají nejvyšší frekvenci
Explorační výzkumvýzkumník nemůže vycházet z žádné relevantní teorie, protože žádná ještě neexistuje. V takovém výzkumu není možné stanovit hypotézy.
Evaluacevyhodnocování. Typ zkoumání, pomocí kterého se hodnotí činnost a vlastnosti instituce, např. školy, ústavu
Empirický výzkumvyhodnocování. Typ zkoumání, pomocí kterého se hodnotí činnost a vlastnosti instituce, např. školy, ústavu
Participantosoba, která se účastní výzkumu, zejména ve školním-etnografickém výzkumu
Klasifikacetřídění prvků souboru většinou podle předem vybraných kritérií
Fluencerozvinutá představivost
FlexibilitaPružnost myšlení, "osvobození" od zažitého myšlení
Originalitaschopnost utvářet nové důvtipné, neobvyklé
Redefinicepřetváření, modifikování, použití znalosti (i dovednosti) v jiné, netradiční situaci
Senzitivitacitlivost na problémy, detaily
Elaboraceschopnost dokončení řešení, myšlenky, zkompletovat rozpracované
Modus je nejčastěji se vyskytující číslo ve skupině čísel. Například modus čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3
Mediánje prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián. Například medián čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4
Směrodatná odchylkavypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel
Metakognicezpůsobilost člověka plánovat, monitorovat a vyhodnocovat postupy, kterými se učí.
Metaučenírozvoj schopností učit se
KomunikátorČlověk, který mluví. Sděluje informací (komuniké) jinému člověku - komunikantovi.
KomunikantČlověk, který přijímá informaci (komuniké) od komunikátora - člověka který mluví.
KomunikéSdělení (informace) mezi komunikátorem a komunikantem
Kompetencepředpoklad či schopnost zvládat určitou funkci, činnost nebo situaci

Zdroj:

Franiok, Kapitoly z teorie speciální pedagogiky, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, vydání 2003, dotisk 2004

Napsat komentář