Didaktika TV

 

Tělesná výchova je cílevědomá výchovná a vzdělávací činnost působící na tělesný a pohybový vývoj člověka (Vilímová, 2009)


Obsah


Historie TV

 • Pravěk – tělesná výchova spojena s přípravou na přežití. Základní pohybový fond se rozvíjel v souladu s požadavky činností. Chůze, běh, skoky, lezení, plavání, šplhání, házení, vrhání a chytání, později jízda na koni. Současně se vyvíjely pohyby spojené se sociální činností – tanec, hry.
 • Starověk – rozvoj bojových dovedností, v Indii vzniká Jóga, v Číně Kung-fu. Na území, jejichž prosperita byla založena na obchodu byl upřednostňován harmonický rozvoj všech schopností člověka (tělesných i duševních) – vznik starověkého ideálu – kalokagathia. Řecká tělesná výchova – Olympijské hry. Římská – vojenská tělesná výchova – gladiátorské hry.
 • Středověk – tělesná výchova je zahrnuta do rytířské výchovy, má vojenský charakter. Nutnost umět jezdit na koni, šermovat, střílet a tančit.
 • Humanismus, renesance – návrat k antické kultuře, význam tělesné zdatnosti vyzdvihují také lékaři, rozšiřují se vědomosti o stavbě a funkci těla a jeho orgánů a objevuje se myšlenka o prevenci a léčbě pohybem. Je prosazována gymnastika, jako jeden z prvků tělovýchovy. Významné osobnosti: Vittorino Ramboldini da Feltre, Hieronymus Mercurialis, Francois Rabelais, Thomas More, Jan Amos Komenský.
 • Osvícenství – spojení tělesných cviků s přírodou (cvičení na čerstvém vzduchu). Tělovýchova jako prvek výchovy k lidství – filantropisté. Johann Christoph Fridrich Guts-Muts (1759-1839) je pokládán za zakladatele moderního pojetí tělesné výchovy výchovy mládeže. Tělesná výchova byla zařazena do škol jako rovnocenný předmět s ostatními. Na přelomu 18. a 19. století vznikly vlivem rozdílných podmínek v Evropě 3 tělovýchovné systémy:
  • Anglický sport
  • Německý turnérský tělocvik
  • Severský gymnastický systém
 • Konec 19. století  – rozvoj sportovního hnutí, vznikají národní sportovní svazy a postupně i mezinárodní sportovní svazy. Pierre De Coubertin (1863-1937) dal podnět ke vzniku Mezinárodního olympijského výboru. Roku 1896 se konaly v Aténách první novověké olympijské hry.
 • Začátek 20. století – snaha o návrat k přírodě (E. T. Seton), vznik skautské organizace, vznik specifické ženské TV.

 

Vývoj TV v českých zemích:

 • Jan Malýpetr (1815 – 1899), první český učitel TV
 • Zavedení povinného předmětu tělesná výchova bylo součástí reformy školské soustavy z roku 1869
 • První používané osnovy vytvořil A. Spiess a vycházely z německého turnerského systému – cíle školní TV: rozvoj síly, obratnosti, jistoty, odvahy a sebedůvěry
 • Tělocvičné ústavy podle německého vzoru (Jahn-Eiselenova soustava).
 • Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner položili základy sokolskému hnutí (1862).
 • Po vzniku samostatné Československé republiky byla koncepce školní TV ovlivněna tradicí Sokola. Základem osnov (curricula) byla Tyršova soustava: cvičení pořadová, prostná, nářaďová, atletika, hry doplněná o sezónní aktivity (plavání, bruslení, sáňkování, lyžování).
 • Koncem 19. století vznikají sportovní svazy (veslařský, fotbalový, lyžařský, atletický, Klub českých turistů).
 • Po 2. světové válce byly formulovány odlišné cíle TV. Sportovní a výkonnostní zaměření, zdůraznění branných aspektů. TV lze charakterizovat jako jednotnou, kolektivní, centralistickou a direktivní.
 • Po roce 1989, liberalizace školství, více možností přizpůsobit proces výuky TV žákům.
 • Nové alternativní směry vzdělávání: Waldorfská škola, Montessori…

 

Didaktika tělesné výchovy

Tělesná výchova je cílevědomá výchovná a vzdělávací činnost působící na tělesný a pohybový vývoj člověka (Vilímová, 2009)

Cílem je:

 • Upevňování zdraví
 • Zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové výkonnost
 • Utváření kladného vztahu k pohybové aktivitě.

 

Pojem didaktika je chápán jako teorie vzdělávacího procesu ve vyučování. Členíme ji na:

 1. Akademickou vědní disciplínu (součást systému kinantropologických věd)
 2. Studijní předmět v přípravě učitelů

Součástí didaktiky TV jsou didaktiky jednotlivých sportovních odvětví (didaktika gymnastiky, didaktika atletiky, her, tance….)

 

Postavení didaktiky TV v systému věd (Rychetský, Fialová, 2004):

Pedagogika – členění:

 • Teorie vyučování
 • Teorie výchovy

Didaktika tělesné výchovy:

 • Didaktika základní TV
 • Didaktika rekreační TV
 • Didaktika zdravotní TV

Didaktiky jednotlivých odvětví – gymnastika, Volejbal, Fotbal, atd.

 

Prvky didaktického procesu:

 • Projekt výchovy a vzdělávání (cíle, osnovy apod.)
 • Činnost žáka
 • Činnost učitele
 • Podmínky (materiální, společenské, apod.)

 

Vnější činitelé didaktického procesu:

 • Rodina
 • Životní styl
 • Média
 • Trenér, cvičitel
 • Mezipředmětové vztahy
 • Lékař

 

Vnitřní činitelé didaktického procesu:

 • Motivace
 • Dědičnost
 • Schopnosti

 

Cíle TV:

 • Psychomotorické – pohybová způsobilost v činnostech, osvojení pohybových celků, využití TV k udržení a rozvoji zdravotního stavu
 • Kognitivní – orientace a znalosti ve zvolené sportovní aktivitě, schopnost plánování aktivit, rozvoj chápání zdravého způsobu života
 • Afektivní – prožitek, sebevědomí a tvořivost, pochopení individuálních rozdílů mezi jednotlivci, rozvoj sociálních vztahů, pozitivní soutěživost, osobní nezávislost a čestnost.

 

Úkoly TV:

 • Upevňování zdraví (působení na jednotlivé složky zdravotně orientované zdatnosti)
 • Zvyšování tělesné zdatnosti (kondice)
 • Zvyšování pohybové výkonnosti (rozvoj pohybových schopností)
 • Utváření kladného vztahu k pohybové aktivitě
 • Získání vědomostí o účinku tělesných cvičení
 • Získání základního praktického a teoretického vzdělání v oblasti TV

 

Členění učebních cílů:

 • Pro příslušný stupeň (1. st. ZŠ): co vše žáci umí na konci 5. třídy
 • Pro jednotlivé tematické celky: učivo sdružené podle určitých společných znaků, např. učivo atletiky, gymnastiky, plavání
 • Pro jednotlivé ročníky a třídy
 • Pro jednotlivé lekce: učivo zaměřené na osvojení určité dovednosti (např. skok do dálky, splývání, kotoul vpřed; naučení trvá déle než jednu hodinu)
 • Pro jednotlivé vyučovací hodiny: cíl pro jednotlivé hodiny není shodný s cílem lekce
 • Pro jednotlivé pohybové úkoly: konkrétní cvičení pro nacvičení dovednosti

 

Cíle konkrétní vyučovací jednotky:

 • Mělo by jít o cíle, které žáci přijali za své
 • Učební cíle je třeba stanovit konkrétně
 • Učební cíle musí navazovat na předcházející cíle (určitým dovednostem musí předcházet osvojení jednodušších dovedností, osvojení složitější vědomostí předcházejí vědomosti základní)

Zásady při stanovování cílů (Mužík, Krejčí, 1997):

 1. Učitel je zapojen do tvorby celoškolského vzdělávacího programu (ŠVP).
 2. Dítě není malý dospělý.
 3. Různé děti budou dosahovat různé úrovně dovedností. Může se projevit nezralost.
 4. Hlavním prostředkem k dosažení učebního cíle na 1. stupni je HRA.

 

Organizační formy tělesné výchovy

Organizační forma je vnější uspořádání organizačních a didaktických podmínek vyučování, v nichž se realizuje výchovně vzdělávací proces (Fialová, 1998).

Podle Rychteckého a Fialové (2004) vyčleňujeme tyto skupiny:

 1. Povinné
 2. Nepovinné
 3. Doplňkové
 4. Zájmové

Povinné organizační formy:

 • Vyučovací hodina
 • Výchova v přírodě
 • Zdravotní TV
 • Plavecký výcvik
 • Lyžařské a sportovní kurzy (pouze doporučené)

Nepovinné organizační formy:

 • Volitelný předmět

Doplňkové činnosti:

 • Cvičení v hodinách jiných předmětů (tělovýchovné chvilky, protažení – kompenzační cvičení)
 • Pohybové a rekreační přestávky
 • Rekreační cvičení

 

Zájmové činnosti:

 • Školní sportovní kluby
 • Zájmové kroužky
 • Jednorázové akce (soutěže, vystoupení, cvičení s rodiči)

 

Vyučovací hodina TV

 • Jde o základní organizační formu TV.
 • Je přímo řízena učitelem.
 • Je zakomponována do rozvrhu.
 • Je samostatným celkem, ale navazuje na předchozí vyučovací hodinu.

 

Vyučovací hodiny dělíme podle různých kritérií.

 

Dělení podle hlavních složek výchovně- vzdělávacího procesu:

 • Diagnostické vyučovací hodiny (na začátek a závěr tematických celků, zahrnují kontrolu a klasifikaci žáků)
 • Motivační – vzbuzují a prohlubují zájem
 • Expoziční – seznamují s učivem, nacvičují nové pohybové dovednosti
 • Fixační – upevňují a zdokonalují dovednosti

 

Podle obsahu, (například):

 • Gymnastická,
 • Atletická,
 • Herní,
 • Úpolová a další

 

Podle množství témat:

 • Monotematické
 • Smíšené – kombinace různých sportovních aktivit, umožňuje střídat činnosti

 

Podle pohlaví (od 6. třídy):

 • Hodina pro dívky
 • Hodina pro chlapce,
 • Koedukovaná hodina (smíšená)

 

Podle zaměření:

 • Nácvičné,
 • Kontrolní,
 • Kondiční,
 • Soutěžní

 

Přípravy a realizace hodiny TV

Písemná příprava obsahuje:

 1. Obecnou část – tématický celek podle vyučovacího plánu, téma hodiny, pořadí hodiny v tematickém plánu, konkrétní učební cíl
 2. Konkrétní údaje – třída, prostředí, pomůcky, počet žáků
 3. Vlastní příprava – část hodiny, popis obsahu (popis cvičení, nákres, účinek), použité metody, organizace a zatížení, čas, poznámky

 

Plánování a příprava zahrnuje:

 1. Výběr výukových cílů
 2. Výběr činností a rozvržení hodiny (zahrnuje i výběr pomůcek a časové rozvržení)
 3. Příprava pomůcek, materiálů, kontrola zařízení tělocvičny
 4. Rozhodnutí o způsobu sledování a hodnocení postupu práce žáků a o průběhu hodiny

Příprava:

 1. Umožňuje promyslet věci dopředu a připravit se na případné problémy či dotazy
 2. Umožňuje realizaci podobné hodiny v budoucnosti u jiné skupiny
 3. Umožňuje si dopředu promyslet: druh učení, metody, organizaci, hodnocení, pomůcky….

 

Didaktické řídící styly

 • Přímé vedení žáků (frontální vyučování)
 • Nepřímé vedení žáků (skupinové vyučování)
 • Samostatná a tvořivá práce žáků (spontánní, podněcovaná, uvědomělá, problémové vyučování)

 

Didaktické styly:

 • Příkazový styl – veškeré rozhodnutí a vedení je na učiteli
 • Praktický styl – část rozhodnutí je přenášena na žáka
 • Reciproční styl – žáci jsou zapojeni do hodnocení a korekce chyb, poskytuje zpětnou vazbu a opravuje chyby
 • Styl se sebehodnocením – žáci cvičí samostatně, sami se pokoušejí posoudit správnost provedení, používají autokorekce
 • Styl s nabídkou – žák si volí obtížnost a náročnost pohybové činnosti
 • Styl s řízeným objevováním – učitel vhodně zvolenými otázkami nebo rozhovorem vede žáka k samostatnému nalezení řešení
 • Styl se samostatným objevováním – řešení problému v pohybových úkolech
 • Styl s autonomním rozhodováním žáka o učivu i stylu – samostatná volba žáka co se bude učit a jak

 

Didaktické postupy

Jde o strategii a způsob výuky, který se používá při osvojování pohybových dovedností v TV.

V tělesné výchově lze uplatnit 3 základní postupy:

 1. Komplexní – jde o přirozené pohyby, které by bylo zbytečné dále rozkládat, učíme celý pohyb najednou
 2. Analyticko-syntetický – rozdělujeme pohyb na dílčí části u pohybových dovedností, které si žáci nemohou osvojit celé najednou
 3. Synteticko-analytický – nacvičujeme zároveň komplexní provedení a nácvik částí pohybu

 

Základní didaktické zásady při výuce TV

 • Zásada uvědomělosti a aktivity
 • Zásada názornosti
 • Zásada soustavnosti
 • Zásada přiměřenosti
 • Zásada trvalosti

 

Metody TV

Metody používané učitelem tělesné výchovy lze podle cíle rozdělit na (Sýkora, Kostková et al., 1985):

 • Motivační (seznámení s úkolem, motivace)
 • Expoziční (nácvičné)
 • Fixační (zdokonalování a zpevňování)
 • Diagnostické (kontrolní)
 • Výchovné (citový rozvoj, hodnotová orientace, socializace)

 

Aktivizující metody:

 • Diskusní metoda
 • Situační metoda (řešení modelových problémových situací)
 • Didaktické hry

 

Osobnost učitele TV – vlastnosti:

 • Osobnostní (mravní, psychomotorické)
 • Profesní kompetence
 • Emoční a psychická stabilita
 • Tělesná zdatnost a výkonnost

 

Komunikace učitele TV

 • Mimika
 • Pohledy (žáci musí mít pocit, že je učitel sleduje)
 • Řeč těla (-tělesný postoj sebevědomý vzpřímený)
 • Gesta
 • Signály (píšťalka, tleskání)

 

Mužík, Krejčí (1997) uvádějí principy efektivního vyučování. Výuka TV je efektivní, když je efektivní učitel. Efektivní učitel:

 1. Dokáže stanovit uskutečnitelné učební cíle.
 2. Spatřuje svou primární funkci v promyšleném a přesném instruování žáků.
 3. Začíná každou hodinu přehledem obsahu nebo učebních cílů.
 4. Předkládá instrukce, korekce a zpětné informace jasně a živě
 5. Rozpozná aktuální stav žáka a jeho způsobilost k pohybovým činnostem
 6. Uzavírá hodinu shrnutím hlavních bodů učiva

 

Pohybová omezení u dětí mladšího školního věku

Problematické cviky, u kterých je potřeba zvýšení opatrnosti:

 • Visy prosté
 • Záklony hlavy a trupu
 • Doskoky z větší výšky než je pas
 • Lezení a chůze v dřepu a kleku
 • Klek sedmo, mezi paty
 • Úpolová cvičení

 

Senzitivní období (Rychtecký, Fialová,2004):

 • Kinestetická diferenciační: 6-9 let
 • Rovnováhová: 8-12 let
 • Prostorová orientace: 10-14 let
 • Obratnost: 6-12 let

 

Hodnocení a klasifikace v TV

Funkce hodnocení

 • Didaktická – říká žákovi co umí (neumí) a na jaké úrovni
 • Výchovná – účinek na utváření osobnosti žáka
 • Kontrolní a diagnostická – informace pro učitele o jeho schopnostech a schopnostech žáků, usměrnění a regulace další učební činnosti
 • Výběrová – identifikace žáků pohybově nadaných a pohybově oslabených
 • Prognostická – prognóza dalšího vývoje žáka
 • Motivační – naplnění potřeby uznání a ocenění, naplnění potřeby seberealizace a uplatnění
 • Emocionální – potřeba ocenění
 • Sociální – potřeba uznání v sociální skupině

 

Druhy hodnocení z hlediska cíle:

 1. Prediktivní hodnocení: jde o vstupní hodnocení
 2. Formativní hodnocení: průběžné hodnocení v průběhu vyučovacího procesu
 3. Celkové (sumativní) hodnocení: závěrečné, slouží k ověření splnění cíle

 

Podmínky pro TV

 1. Personální – kvalifikace učitele, administrativní zátěž, osobnost učitele, schopnosti,
 2. Institucionální – podmínky na straně školy
 3. Sociální – nejvýznamněji sociální podmínky ovlivňuje rodina, učitel a školní třída
 4. Materiální – prostředí, učební pomůcky, metodické pomůcky,zařízení, didaktická technika, školní potřeby, vyučovací prostory
 5. Právní

Z právních dokumentů vyplývají na činnost učitele následující skutečnosti (Fialová, 2010):

 • Učitel musí být přítomen 15 minut před začátkem vyučování
 • Musí zajistit bezpečnost (kontrola nářadí, plochy, úboru, dopomoc a záchrana)
 • Musí žáky seznámit s pravidly (provoz tělocvičny, bazénu, řád kurzu…)
 • Volba vhodného obsahu a obtížnosti
 • Důkladná příprava, rozcvičení, znalost prostředí
 • Počet žáků na jednoho učitele: mimo školu 24, při koupání 10, v tělocvičně 36
 • Poskytnutí první pomoci: lékárnička v dosahu tělocvičny – záznam o úrazu

 

Nejčastější chyby učitele, které by mohly vést k právnímu postihu:

 1. Nepřítomnost učitele
 2. Nedodržení metodického postupu
 3. Chyby v organizaci (bezpečnou organizaci je zapotřebí zajistit zejména při hodech, vrzích a cvičení na nářadí)
 4. Neposkytnutí informací o bezpečnosti
 5. Nezajištění bezpečných podmínek
 6. Nepřiměřený úkol (zařazení cvičení, které není doporučeno v učebních osnovách nebo je vzhledem k věku nevhodné)
 7. Nedodržení počtu žáků
 8. Zanedbání první pomoci
 9. Nezajištění činnosti a dozoru necvičících

 

Literatura:

Mužík, V. & Krejčí, M. (1997) Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 1997. Fialová, L. (2010) Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum.

Fialová, L. (2010) Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.

Kössl, J., Štumbauer, J., & Waic, M. (2006) Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum.

Rychtecký, A., Fialová, L. (2004) Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum.

Vilímová, V. (2009) Didaktika tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Berdychová, J. (1978) Tělesná výchova pro studující učitelství základní školy. Praha: SPN.

Antala, B. et al. (2001) Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského a Slovenská vedecká spoločnost pre telesnú výchovu a šport.

Kostková, J. (1985) Vyučovací způsoby v tělesné výchově In. Sýkora, F., Kostková, J. et al. Didaktika tělesné výchovy. Praha: SPN.