Pedagogika

 

stahnout

Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti.


Obsah:

 1. Základní členění pedagogických věd
 2. Klasifikace pedagogických věd
  1. Podle obsahu zkoumání
  2. Z hlediska věkových stádií rozvoje osobnosti
  3. Speciální pedagogické vědy
  4. Z hlediska oblasti aplikace

 Název oboru pochází ze starověkého Řecka. Paidagogos byl vzdělaný otrok, který se staral o děti svých pánů a doprovázel je do školy.

Jako samostatný obor je pedagogika vnímána od počátku 19. století, vlivem německého pedagoga Johanna Friedricha Herbarta. Za jednoho z nejvýznamnějších zakladatelů pedagogiky je však považován Jan Amos Komenský, který žil v 17. století.

Současný pedagog:
 1. Vědecký pracovník – teoretik
 2. Učitel a vychovatel – praktik
Základní členění pedagogických věd:
 1. Základní pedagogické vědy – například didaktika, obecná pedagogika, teorie výchovy, apod.
 2. Hraniční pedagogické vědy – například ekonomika vzdělávání, sociologie výchovy, apod.
 3. Aplikované pedagogické vědy – například předškolní, školní, vojenská, speciální, apod.
Klasifikace pedagogických věd:petlak
 • Podle obsahu zkoumání
  • obecná pedagogika – zkoumá obecné zákonitosti výchovných procesů
  • srovnávací (komparativní) pedagogika – analyzuje výchovně a vzdělávací systémy. Školské soustavy v jiných zemích.
  • dějiny pedagogiky a školství – historický vývoj pedagogického myšlení, názorů, praxe.
  • teorie výchovy – zkoumá cíle, obsah, metody a formy výchovy morální, občanské, právní, estetické, pracovní, tělesné, ekologické a další
  • obecná didaktika – teorie výchovy a vzdělávání
  • oborové didaktiky – pravidla správného vyučování v určitém oboru
  • pedagogická diagnostika – zabývá se otázkami diagnostikování subjektů. převážně ve školním prostředí
  • pedagogická evaluace – zabývá se sběrem a vyhodnocováním dat, týkajících se kvality vzdělávání přímo ve školách a v rámci celého vzdělávacího systému
  • pedagogická prognostika – vytváření modelů a strategií budoucího vývoje vzdělávacích soustav a vzdělávacích procesů
  • pedagogická teleologie – zabývá se problematikou výchovných cílů
  • teorie řízení škol a školství – management školy, řeší otázky vnitřního řízení školy
  • technologie vzdělávání – hledá nejúčinnější metody a prostředky na dosažení cílů vzdělávání
  • specializované pedagogické disciplíny – například biblio pedagogika, muzeo pedagogika, divadelní pedagogika, mediální pedagogika
 • Vztah pedagogiky k jiným vědám
  • Filozofie – věda o všech otázkách života člověka, zákonitostech poznávání a učení, hledá smysl existence člověka
  • Sociologie – věda o lidské společnosti a úloze člověka v ní. Popisuje sociální vztahy mezi lidmi, institucemi a ve společnosti obecně
  • Logika – studuje objektivní podmínky správnosti, myšlenkovou cestu, která vede k daným závěrům.
  • Etika – zabývá se morálkou a mravností. Snaží se rozlišovat a poznávat zlo, dobro, štěstí, svědomí a úmysl.
  • Estetika – zkoumá oblasti ve kterých člověk vnímá krásno. Zabývá se krásou v přírodě, umění a ve společnosti
  • Psychologie – věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí.
  • Biologie – biologie člověka a obecná biologie
  • Lékařské vědy – medicínské podmínky výchovy a vzdělávání, poznatky lékařských věd prolínají i obsahem vzdělávání
 • Z hlediska věkových stádií rozvoje osobnosti
  • předškolní pedagogika,
  • pedagogika základní školy,
  • středoškolská pedagogika,
  • vysokoškolská pedagogika,
  • andragogika (pedagogika dospělých),
  • gerontopedagogika (pedagogika seniorů, dospělých v již neproduktivním věku)
 • Speciální pedagogické vědy
  • psychopedie – pedagogika osob s mentálním postižením
  • somatopedie – pedagogika osob s tělesným postižením, zdravotním oslabením nebo onemocněním
  • logopedie – pedagogika osob s narušenou komunikační schopností, a to jak vady řeči (dyslálie), tak i specifické vývojové poruchy učení, nemluvnost, narušenou plynulost řeči a další
  • surdopedie – pedagogika osob se sluchovým postižením
  • tyflopedie (oftalmopedie) – pedagogika osob se zrakovým postižením
  • etopedie – pedagogika osob s poruchami chování
  • speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením
  • specifické poruchy učení (parciální nedostatky) nebo chování
  • speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním
 • Z hlediska oblasti aplikace, například
  • rodinná,
  • sociální,
  • profesní,
  • vojenská
  • volného času,
  • výchova v nápravných zařízeních
Zdroje studia pedagogiky
 • Odborné slovníky
  • Výkladové slovníky – obsahují termín, který souvisí s pedagogikou a jeho vysvětlení (výklad pojmu)
  • Překladové slovníky – slovníky, které se zabývají překladem pedagogických pojmů z jiných jazyků
 • Encyklopedie – mají stejné použití jako slovníky, jednotlivé pojmy jsou zde vysvětleny obsáhleji
 • Učebnice – v učebnici lze nalézt vedle základního textu i poznámky, odkazy na odbornou literaturu, zajímavosti. Tématicky navazují na druh a zaměření studia
 • Monografie – vědecké nebo jiné odborné dílo, které je komplexně zpracováno jedním autorem na vyšší odborné úrovni. Komplexně zpracovává jedno, obvykle úzce vymezené či specializované téma.
 • Didaktické příručky – obsahují mimo jiné i zkušenosti a praktické názory pedagogů, jak učit daný předmět.
 • Populárně naučné publikace – jsou určené pro širší veřejnost, věnují se problematice pedagogiky formou, která umožňuje pochopení bez znalosti odborných výrazů.
 • Odborné časopisy – věnují se celému spektru pedagogické problematiky, přispívají do nich nejen teoretikové, ale i učitelé s praxe a také politikové či odborní pracovníci ministerstev
 • Odborné, metodické a výukové portály – například pedagogika.skolni.eu. (více zdrojů naleznete na této stránce)
 • Skripta a výukové materiály vysokoškolských pedagogů
Významné zdroje pedagogických informací

Napsat komentář