Pedagogika

 

stahnout

 

Pedagogika je spoločenská veda, ktorá skúma podstatu, štruktúru a zákonitosti výchovy a vzdelávania ako zámerné, cieľavedomej a sústavnej činnosti formujúci osobnosť človeka v najrôznejších sférach života spoločnosti.


Obsah:

 1. Základné členenie pedagogických vied
 2. Klasifikácia pedagogických vied
  1. Podľa obsahu skúmania
  2. Z hľadiska vekových štádií rozvoja osobnosti
  3. Špeciálne pedagogické vedy
  4. Z hľadiska oblasti aplikácie

 

Základné členenie pedagogických vied:
 1. Základné pedagogické vedy napríklad didaktika, všeobecná pedagogika, teória výchovy, apod.
 2. Hraničné pedagogické vedy napríklad ekonomika vzdelávania, sociológia výchovy, apod.
 3. Aplikované pedagogické vedy napríklad predškolská, školská, vojenská, špeciálna, apod.
Klasifikácia pedagogických vied:petlak
 • Podľa obsahu skúmania
  • všeobecná pedagogika,
  • srovnávacia (komparativní) pedagogika,
  • história pedagogiky a školstva,
  • teória výchovy,
  • všeobecná didaktika,
  • oborové didaktiky,
  • pedagogická diagnostika,
  • pedagogická evaluácia,
  • pedagogická prognostika,
  • pedagogická teleológia,
  • teórie riadenia škôl a školstva,
  • technólogia vzdělávania
 • Z hľadiska vekových štádií rozvoja osobnosti
  • predškolská pedagogika,
  • pedagogika základnej školy,
  • stredoškolská pedagogika,
  • vysokoškolská pedagogika,
  • andragogika (pedagogika dospelých),
  • gerontopedagogika (pedagogika seniorov, dospelých v neproduktívnom veku)
 • Špeciálne pedagogické vedy
  • psychopédia pedagogika osôb s mentálnym postihnutím
  • somatopédia pedagogika osôb s telesným postihnutím, zdravotným oslabením alebo ochorením
  • logopédia pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou, a to ako vady reči (dysláliu), tak aj špecifické vývinové poruchy učenia, nevravnosť, narušenú plynulosť reči a ďalšie
  • surdopédia pedagogika osôb so sluchovým postihnutím
  • tyflopédia (Tyflopédia) pedagogika osôb so zrakovým postihnutím
  • etopédia pedagogika osôb s poruchami správania
  • špeciálna pedagogika osôb s kombinovaným postihnutím
  • špecifické poruchy učenia (parciálne nedostatky) alebo správanie
  • špeciálna pedagogika osôb s mimoriadnym nadaním
 • Z hľadiska oblasti aplikácie, napríklad
  • rodinná,
  • sociálna,
  • profesná,
  • vojenská
  • volného času,
  • výchova v nápravných zariadeniach

 

Pridaj komentár