Účtovné prípady

Předkontujte následující operaceMDA/PDA/Pčíslo případu
Spotřeba známek1
a) spotřeba známek z trezoru (náklad a úbytek cenin)213 - ceniny (aktivní, rozvahový)1
b) nákup známek priamo do spotreby (služba a úbytok peňazí)518 - ostatní službyN+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-1
V hotovosti zaplatená oprava auta – VPD 511 - opravy a údržbaN+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A- 2
Tržba z predaja výrobkov – PPD (príjmový pokl. dokl).211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A+601 - tržby za vlastní výrobkyV+3
Úbytok výrobkov dôsledku predaja vo VN (vl. náklady)613 - změna stavu výrobkůV-123 - výrobkyA-4
Úbytok tovaru v dôsledku predaja v OC (v obstar.cene)504 - prodané zbožíN+132 - zboží na skladě a v prodejnách (aktivní, rozvahový)A-5
Tržba za predaný tovar PPD (v hotovosti)211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A+604 - tržby za zbožíV+6
Prijatá faktúra za nákup:7
a) zvierat do výkrmu (ako nákup zásob)124 - zvířata (aktivní, rozvahový)A+7
b) krmív pre zvieratá112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A+7
c) spolu321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+7
VBÚ - úhrada faktúry321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P-221 - bankovní účetA-8
PPD - výber peňazí z bankového účtu (príj. pokl. dokl.)211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A+261 - peníze na cestě (aktivní, rozvahový)A-9
VBÚ - prevod peňazí do pokladnice (výpis z účtu)261 - peníze na cestěA-221 - bankovní účetA+10
Výpis z dlhodobého bankového úveru o splátke z bankového účtu (č. 99)461 - bankovní úvěryP-261 - peníze na cestěA+10
VPD - odvod peňazí z poklad. na bankový účet (výdaj)261 - peníze na cestěA-211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A+11
VBÚ - prírastok na bankovom účte prevodom z pokladnice (keď príde výpis z účtu)221 - bankovní účetA+261 - peníze na cestěA-12
VPD nákup cenín (kolky, známky, stravovacie poukážky) (výdaj. pokladničný doklad)213 - ceniny (aktivní, rozvahový)A+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-13
IÚD - prebytok zistený v pokladnici (inter. účt. doklad)211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A+668 - ostatní finanční výnosy (výnosový, daňový, výsledkový)V+14
IÚD - schodok v pokladnici (pohľadávka voči zamest.)335 - pohledávky vůči zaměstnancům (aktivní, rozvahový)A+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-15
IÚD - odcudzenie (krádež) pokladničnej hotovosti neznámym páchateľom569 - manka a škody na finančním majetku (nákladový, daňový, výsledkový)N+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-16
Prebytok kolkov213 - ceniny (aktivní, rozvahový)A+668 - ostatní finanční výnosy (výnosový, daňový, výsledkový)V+17
Oprava účtovného prípadu č.3517
a) úplné storno účtovného zápisu (vynulujeme)642 - tržby z prodeje materiálu (výnosový, daňový, výsledkový)V+17
b) oprava účtovného zápisu - správna predkontácia311 - odběratelé (aktivní, rozvahovýP+321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+17
642 - tržby z prodeje materiálu (výnosový, daňový, výsledkový)V+17
ZS stavieb021 - stavbyA+701 - počáteční účet rozvažný18
ZS oprávok k stavbám701 - počáteční účet rozvažný081 - oprávky k stavbám (aktivní, rozvahový)P+19
ZS v pokladnici (začiatočný zostatok)211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A+701 - počáteční účet rozvažný20
Úhrada schodku (č. 15) :21
a) PPD (vložením peňazí do pokladnice)211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A+21
b) VBÚ (na bankový účet)221 - bankovní účetA+21
c) spolu335 - pohledávky vůči zaměstnancům (aktivní, rozvahovýA-21
Začiatočný stav na účte 123 - Výrobky123 - výrobkyA+701 - počáteční účet rozvažný22
Začiatočný stav na účte 321 – Dodávatelia pasíva701 - počáteční účet rozvažný321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+23
Zúčtujte prevod KZ účtu 311 - Odberatelia v rámci účtovnej uzávierky (konečný zostatok z opačnej strany)702 - konečný účet rozvažný311 - odběratelé (aktivní, rozvahovýA+24
Zúčtujte prevod KZ účtu 081 - Oprávky k stavbám v rámci účtovnej uzávierky (odpisy počas roka)081 - oprávky k stavbám (aktivní, rozvahový)P+702 - konečný účet rozvažný25
Zúčtujte prevod KZ účtu 321 - Dodávatelia v rámci účtovnej uzávierky (konečný zostatok z opač. strany)321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+702 - konečný účet rozvažný26
Zaúčtujte ZS účtovného zisku na účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (zdroj krytia pasíva)701 - počáteční účet rozvažný431 - výsledek hospodaření ve schvalování (pasivní, rozvahový)P+27
Zaúčtujte ZS straty na začiatku účtovného obdobia431 - výsledek hospodaření ve schvalování (pasivní, rozvahový)P-701 - počáteční účet rozvažný28
Zaúčtujte ZS krátkodobých bankových úverov
(začiatočný zostatok – pasíva)
701 - počáteční účet rozvažný231 - krátkodobé bankovní úvěryP+29
Spotreba náhradných dielov pri opravách DHM (VÝD)501 - spotřeba materiálu (nákladový, daňový, výsledkový)N+112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-30
Spotreba pohonných hmôt (výdajka)501 - spotřeba materiálu (nákladový, daňový, výsledkový)N+112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-31
Oprava účtovného prípadu č.30 čiastočným stornom (skutočná spotreba 900,-) IÚD501 - spotřeba materiálu (nákladový, daňový, výsledkový)N+112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-32
Vyskladnenie materiálu v dôsledku predaja (VÝD)542 - prodaný materiálN+112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-33
Oprava účtovného prípadu č.31 doplnkovým účtovným zápisom (skutočná spotreba 2 080,-) IÚD501 - spotřeba materiálu (nákladový, daňový, výsledkový)N+112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-34
Odberateľská faktúra za predaný materiál (č.33)321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P-642 - tržby z prodeje materiálu (výnosový, daňový, výsledkový)V+35
Oprava účtovného prípadu č.3536
a) úplné storno účtovného zápisu (vynulujeme)642 - tržby z prodeje materiálu (výnosový, daňový, výsledkový)V+321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+36
b) oprava účtovného zápisu - správna predkontácia311 - odběratelé (aktivní, rozvahovýP-642 - tržby z prodeje materiálu (výnosový, daňový, výsledkový)V+36
PPD - prijatá platba za uskutočnené služby 211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A+602 - tržby z prodeje služeb (výnosový, daňový, výsledkový)V+37
311 - odběratelé (aktivní, rozvahovýV+37
Úbytok materiálu nad normu prirodzených úbytkov549 - manka a škodyN+112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-38
Zavinené manko na materiáli - IÚD 549 - manka a škodyN+112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-39
Pohľadávka voči vinníkovi za zavinené manko (zosobniť)335 - pohledávky vůči zaměstnancům (aktivní, rozvahovýA+648 - ostatní výnosy z hospodářské činnosti (výnosový, daňový, výsledkový)V+40
VBÚ - čiastočná úhrada zavineného manka od vinníka (výpis z bežného účtu)221 - bankovní účetA+335 - pohledávky vůči zaměstnancům (aktivní, rozvahovýA-41
Škoda (živelná pohroma) na tovare v OC (úbytok tovaru)582 - škodyN+132 - zboží na skladě a v prodejnách (aktivní, rozvahový)A-42
Priznaná náhrada od poisťovne za škodu v dôsledku živelnej pohromy – pohľadávka voči poisťovni378 - jiné pohledávkyA+682 - náhrady škodV+43
VBÚ - úhrada pohľadávky od poisťovne (č.43)221 - bankovní účetA+378 - jiné pohledávkyA-44
Rozdelenie zisku: (100 000 na MD 43145
a) povinný prídel do zákonného rezervného fondu421 - zákonný rezervní fondP+45
b) prídel ostatným fondom427 - ostatní fondy (pasivní, rozvahový)P+45
c) vyčíslite zostatok na Dal 431, zúčtovanie nerozdeleného zisku431 - výsledek hospodaření ve schvalování (pasivní, rozvahový)P-45
Prebytky zistené pri inventúre: (na sklade)46
a) na materiáli 112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A+46
b) na tovare132 - zboží na skladě a v prodejnách (aktivní, rozvahový)A+46
c) spolu:648 - ostatní výnosy z hospodářské činnosti (výnosový, daňový, výsledkový)V+46
Prijatá faktúra za nákup dopravníka47
a) zmluvná cena – cena bez DPH042 - obstarání dlouhodobého hmotného majetkuA+47
b) DPH – nárok na odpočítanie 20%343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+47
c) cena s daňou = faktúra spolu321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+47
Dovoz dopravníka podnikovým autom (VN) IÚD042 - pořízení dlouhodobého majetku (aktivní, rozvahový)A+622 - aktivace vnitroorganizačních služeb (výnosový, daňový, výsledkový)V+48
Došlá FA za montáž dopravníka:49
a) cena bez DPH042 - pořízení dlouhodobého majetku (aktivní, rozvahový)A+49
b) DPH – nárok na odpočítanie 20 %343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+49
c) cena s DPH321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+49
Zistite obstarávaciu cenu dopravníka, zaraďte ho do používania IÚD (“Protokol o zaradení“)022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcíA+042 - pořízení dlouhodobého majetku (aktivní, rozvahový)A-50
Mesačné odpisy stavieb IÚD (ako náklad, oprávky sú kumulované odpisy)551 - odpisy DNM a DHM (nákladový, daňový, výsledkový)N+081 - oprávky k stavbám (aktivní, rozvahový)P-51
Mesačné odpisy softvéru551 - odpisy DNM a DHM (nákladový, daňový, výsledkový)N+073 - oprávky k softvéru (aktivní, rozvahový)P+52
Prijatá faktúra - kúpa PRIMA kariet do zásoby (telefónne karty ako ceniny)213 - ceniny (aktivní, rozvahový)A+321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+53
VPD – úhrada súdnych (notár..) poplatkov (v hotovosti)538 - ostatní daně a poplatkyN+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-54
VBU – prijatý peňažný dar (výpis z bež. účtu)221 - bankovní účetA+648 - ostatní výnosy z hospodářské činnosti (výnosový, daňový, výsledkový)V+55
Darovanie materiálu:56
a) úbytok darovaného materiálu v OC112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-56
b) daňová povinnosť – DPH 20%343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+56
c) náklady z darovania majetku543 - dary (nákladový výsledkový)N+56
VBU, VUU – splátka krátkodobého bankového úveru231 - krátkodobé bankovní úvěryP-221 - bankovní účetA-57
VPD - nákup kancelárskych potrieb do spotreby:58
a) cena bez DPH501 - spotřeba materiálu (nákladový, daňový, výsledkový)N+58
b) nárok na odpočítanie DPH 20 %343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+58
c) cena s DPH211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-58
Stratné na tovare , aj úbytky v rámci normy na tovare504 - prodané zbožíN+132 - zboží na skladě a v prodejnách (aktivní, rozvahový)A-59
Nákup odbornej literatúry a právnych predpisov (PF):60
a) cena bez DPH501 - spotřeba materiálu (nákladový, daňový, výsledkový)N+60
b) nárok na odpočítanie DPH 10%343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+60
c) dodávateľská faktúra spolu321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+60
Náklady z pracovnej cesty vyplatené zamestnancovi VPD (z pokladne výdaj. pokladničný doklad)
512 - cestovné (nákladový, daňový, výsledkový)N+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-61
Telekomunikačné platby (telefonické hovory, internet..) – prijatá faktúra:62
a) cena bez DPH 518 - ostatní službyN+62
b) nárok na odpočítanie DPH 20% 343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+62
c) spolu 321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+62
Došlá FA od energetických závodov za spotrebu elektrickej energie:63
a) cena bez DPH502 - Spotřeba energie (nákladový, daňový)N+63
b) nárok na odpočítanie DPH 20 %343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+63
c) cena s DPH 321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+63
Príjemka – produkcia kukurice vo vlastných nákladoch 122 - polotovary vlastní výrobyA+612 - změna stavu polotovaruV+64
(123 - výrobky)(A+)(613 - změna stavu výrobků)V+64
Výdajka - úbytok produkcie kukurice v dôsledku spotreby vo výrobe vo VN (č.64)613 - změna stavu výrobkůV-123 - výrobkyA-65
612 - změna stavu polotovarůV-122 - polotovary vlastní výrobyA-65
Vystavená (odberateľská) faktúra za predaj výrobkov:66
a) cena bez DPH (v predaj. cene)601 - tržby za vlastní výrobkyN+66
b) nárok na odpočítanie DPH 20 %343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)P+66
c) cena s DPH311 - odběratelé (aktivní, rozvahovýA+66
Úbytok výrobkov v dôsledku predaja vo VN613 - změna stavu výrobkůV-123 - výrobkyA-67
Úbytky v rámci normy na výrobkoch – interná smernica613 - změna stavu výrobkůV-123 - výrobkyA-68
Nárok zamestn. na hrubé mesačné mzdy na základe výplatnej a zúčtovacej listiny
521 - mzdové náklady (nákladový, daňový, výsledkový)N+331 - zaměstnanci (pasivní, rozvahový)P+69
Odoslaná FA za poskytnuté dopravné služby:70
a) cena bez DPH602 - tržby z prodeje služeb (výnosový, daňový, výsledkový)V+70
b) nárok na odpočítanie DPH 20 %343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)P+70
c) cena s DPH 311 - odběratelé (aktivní, rozvahovýA+70
Spotreba poštových známok z trezoru v menovitej hodnote518 - ostatní službyN+213 - ceniny (aktivní, rozvahový)A-71
Prijatá FA od agrochemického podniku za uskutočnené práce: (dodávateľská faktúra)72
a) cena bez DPH518 - ostatní službyN+72
b) nárok na odpočítanie DPH 20 %343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+72
c) cena s DPH 321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+72
Zavinené manko na výrobkoch – úbytok vo VN549 - manka a škodyN+73
335 - pohledávky vůči zaměstnancům (aktivní, rozvahovýA+123 - výrobkyA-73
Interný doklad – odpisy dojníc551 - odpisy DNM a DHM (nákladový, daňový, výsledkový)N+086 - oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (aktivní, rozvahový)P+74
Výpis z bankového účtu – prijaté úroky z bežného účtu221 - bankovní účetA+662 - úrokyV+75
Výpis z bankového účtu – úhrada úrokov za poskytnuté úvery562 - úrokyN+221 - bankovní účetA-76
Narodenie mladých zvierat vo vlastných nákladoch - IÚD (prírastok zásob)124 - zvířata (aktivní, rozvahový)A+614 - změna stavu zvířat (výnosový, daňový, výsledkový)V+77
Hmotnostné prírastky zvierat vo výkrme vo vlastných nákladoch - IÚD124 - zvířata (aktivní, rozvahový)A+614 - změna stavu zvířat (výnosový, daňový, výsledkový)V+78
Úbytok mladých zvierat v dôsledku predaja vo vlastných nákladoch - IÚD614 - změna stavu zvířat (výnosový, daňový, výsledkový)V-124 - zvířata (aktivní, rozvahový)A-79
Vystavená (odberateľská) faktúra za predaj výrobkov:80
a) cena bez DPH (v predaj. cene)601 - tržby za vlastní výrobkyV+80
b) nárok na odpočítanie DPH 20 %343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)P+80
c) cena s DPH311 - odběratelé (aktivní, rozvahový (321 - dodavatelé)A+80
Škoda na výrobkoch v dôsledku živelnej pohromy – úbytok výrobkov - vznik mimoriadnych nákladov vo VN582 - škodyN+123 - výrobkyA-81
Priznaná náhrada za škodu – pohľadávka voči poisťovni378 - jiné pohledávkyA+682 - náhrady škodV+82
Prijatá faktúra za odborné poradenstvo518 - ostatní službyN+321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+83
Prevod KZ účtu 461 – Dlhodobé bankové úvery pri účtovnej uzávierke (pasíva - KZ na MD, ZS na D)461 - bankovní úvěryP-702 - konečný účet rozvažný84
Prevod KS účtu 501- Materiál na sklade pri účtovnej uzávierke (zač. st. na MD, zatvor. z D, 5 a 6 idú na 710 710 - účet zisků a ztrát501 - spotřeba materiálu (nákladový, daňový, výsledkový)85
702 - konečný účet rozvažný112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-85
Prevod KS účtu 562 – Úroky pri účtovnej uzávierke710 - účet zisků a ztrát562 - úroky (náklady)N-86
Prevod KS účtu 662 – Úroky v rámci účtovnej uzávierky (výnosové úroky)662 - úroky (výnosy)V-710 - účet zisků a ztrát87
Prevod KS účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť pri účtovnej uzávierke710 - účet zisků a ztrát548 - ostatní náklady na hospodářskou činnostN-88
Dovoz kosačky VPD – niekto iný doviezol(může být i ) 042 - pořízení dlouhodobého majetku (aktivní, rozvahový)A+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-90
Zaradenie kosačky do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcíA+042 - pořízení dlouhodobého majetku (aktivní, rozvahový)A-91
Odpisový plán – odpis kosačky 92
(drobný dlhodobý majetok- odpis teda 1600: 4roky=400)551 - odpisy DNM a DHM (nákladový, daňový, výsledkový)N+082 - oprávky k samostatným movitým a k souboru movitých věcí (aktivní, rozvahový)P+92
Nákup elektrickej kosačky v hotovosti (ÚJ neúčtuje ako o dlhodobom hmotnom majetku): (ale ako materiál)93
a) cena kosačky111 - pořízení materiálu (aktivní, rozvahový)A+93
b) nárok na odpočítanie DPH 20 %343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+93
c) VPD211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-93
Dovoz kosačky podnikovým autom (VN)
111 - pořízení materiálu (aktivní, rozvahový)A+622 - aktivace vnitroorganizačních služeb (výnosový, daňový, výsledkový)V+94
Zaradenie kosačky na sklad v obstarávacej cene112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A+111 - pořízení materiálu (aktivní, rozvahový)A-95
Výdajka kosačky zo skladu do spotreby v obstarávacej cene501 - spotřeba materiálu (nákladový, daňový, výsledkový)N+112 - materiál na skladě (aktivní, rozvahový)A-96
Prijatá faktúra za nákup dojníc:97
a) zmluvná cena – cena bez DPH042 - pořízení dlouhodobého majetku (aktivní, rozvahový)A+97
b) nárok na odpočítanie DPH 20 % 343 - DPH (aktivní i pasivní, rozvahový)A+97
c) faktúra spolu 321 - dodavatelé (pasivní, rozvahový)P+97
Dovoz dojníc zaplatený v hotovosti VPD
042 - pořízení dlouhodobého majetku (aktivní, rozvahový)A+211 - pokladna (aktivní, rozvahový)A-98
VBÚ - splátka dlhodobého bankového úveru - (nemáme výpis z úverového účtu)261 - peníze na cestěA+221 - bankovní účetA-99
461 - bankovní úvěryP-99

Pridaj komentár